فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف R)

ردیف ۴۱ تا ۵۰ از ۵۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Research on History of Medicine 2251-886X Aug 2021 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Researcher Bulletin of Medical Sciences 1735-1022 Sep 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
The Iranian Review for Law of the Sea and Maritime Policy 2717-4255 Winter-Spring 2021 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
The Iranian Review for UN Studies 2645-646X Summer and Autumn 2019 انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
Iranian Review of Foreign Affairs 2008-8221 Winter-Spring 2020 پژوهشکده تحقیقات راهبردی
Reviews in Clinical Medicine 2345-6256 Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Rheumatology Research Journal 2476-5856 Autumn 2020 انجمن روماتولوژی ایران
International Journal of Robotics 2008-7144 Spring 2019 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Iranian Journal of Ruminants Health Research winter-spring 2018 دانشگاه شهید چمران اهواز
Journal of Ruminants Health Research 2008-4994 Winter and Spring 2018 دانشگاه شهید چمران اهواز
|
 • pISSN: 2345-6256 eISSN: 2345-6892
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر محمدجواد آخوندیان
  سردبیر: دکتر حمیدرضا کیانی فر
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 4 (Autumn 2019)
 • pISSN: 2008-7144
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  مدیر مسئول: دکتر فرهنگ هنرور
  سردبیر: دکتر علی غفاری
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (Spring 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال