فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۲۷۳۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology 1735-1502 Aug 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Amirkabir International Journal of Electrical & Electronics Engineering 2588-2910 Winter-Spring 2021 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Analytical & Bioanalytical Electrochemistry 2008-4226 Aug 2021 دانشگاه تهران
Analytical and Bioanalytical Chemistry Research 2383-093X Winter 2022 انجمن شیمی ایران
Iranian Journal of Analytical Chemistry 2383-2207 Winter- Spring 2021 دانشگاه پیام نور
Analytical Methods in Environmental Chemistry Journal 2645-5552 Jun 2021 دکتر حمید شیرخانلو
Journal of Analytical Research in Clinical Medicine 2345-4970 Jan 2021 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Anatomical Sciences Journal 1728-6158 Winter-Spring 2021 انجمن علوم تشریح ایران
Anesthesiology and Pain Medicine 2228-7523 Aug 2021 انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران
Iranian journal of animal biosystematics 1735-434X Summer-Autumn 2020 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal of Animal Diversity 2676-685X Mar 2021 دانشگاه لرستان
Annals of Bariatric Surgery 2717-3887 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Annals of Military and Health Sciences Research 2383-1979 Sep 2021 دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
Anthropogenic Pollution Journal 2588-4646 Winter-Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
Apadana Journal of clinical Research 2251-810X 2013 دکتر نادر صاکی
Journal of Applied and Computational Mechanics 2383-4536 Summer 2021 دانشگاه شهید چمران اهواز
International Journal of Applied Behavioral Sciences 2423-5253 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Applied Biotechnology Reports 2322-1186 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Journal Of Applied Fluid Mechanics 1735-3572 2021 انجمن فیزیک ایران
applied food biotechnology 2345-5357 Summer 2021 انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
|
 • pISSN: 1735-3572 eISSN: 1735-3645
  دوماهنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن فیزیک ایران
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم شیرانی
  سردبیر: دکتر احمدرضا پیشه ور
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهاردهم شماره 6 (2021)
 • pISSN: 2345-5357
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
  مدیر مسئول: دکتر هدایت حسینی
  سردبیر: دکتر کیانوش خسروی دارانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 3 (پیاپی 28، Summer 2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال