فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۲۳۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Nano Letters 2008-9295 Jun 2014 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
Journal of Nature and Spatial Sciences 2783-1604 Winter - Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
Journal of Nuts 2383-319X Summer 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
Journal of Optimization in Industrial Engineering 2251-9904 Winter and Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
Journal of Optoelectronical Nanostructures 2423-7361 Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
Organic Chemistry Journal 2228-6055 2014 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
Journal of Pharmaceutical & Health Sciences 2228-6780 Summer 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی
Journal of Physical Chemistry & Electrochemistry 2008-9228 2017 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
Journal of Plant Ecophysiology 2008-7861 2012 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
Iranian Journal of Plant Physiology 2155-8221 Summer 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
International Journal of Political Science 2228-6217 Spring 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Journal of Radar and Optical Remote Sensing 2645-484X Spring 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
Journal of Rangeland Science 2008-9996 Autumn 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture 2195-3228 Summer 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Report of Health Care 2423-4141 Summer 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
Journal of Research in Dental and Maxillofacial Sciences 2588-4166 Autumn 2021 دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم پزشکی
Research in English Language Pedagogy 2588-3259 Summer-Autumn 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Journal of Research on Crop Ecophysiology 2345- 4105 Winter 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Signal Processing and Renewable Energy 2588-7327 Summer 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering 2008-4927 Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
|
 • pISSN: 2383-319X eISSN: 2383-3416
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
  مدیر مسئول: دکتر حسین عباسپور
  سردبیر: دکتر داراب حسنی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 3 (Summer 2021)
 • pISSN: 2423-7361 eISSN: 2538-2489
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر قهرمان سلوکی نژاد
  سردبیر: دکتر سید احمد جنابعلی جهرمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (Spring 2021)
 • pISSN: 2228-6055
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
  مدیر مسئول: دکتر آرش جباری
  سردبیر: دکتر محمدمجید مجتهدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (2014)
 • pISSN: 2008-7861
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
  مدیر مسئول: محمدحسن شیرزادی
  سردبیر: دکتر حسین حیدری شریف آباد
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 3 (2012)
 • pISSN: 2008-9996 eISSN: 2423-642X
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
  مدیر مسئول: دکتر علی آریاپور
  سردبیر: دکتر علی اشرف جعفری
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 4 (Autumn 2021)
 • pISSN: 2423-4141
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر سید علی حسینی
  سردبیر: دکتر سید ابراهیم حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2588-7327 eISSN: 2588-7335
  فصلنامه فنی و مهندسی - کامپیوتر به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  مدیر مسئول: دکتر جواد علمایی
  سردبیر: دکتر صدیقه غفرانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 3 (Summer 2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال