فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۱۸۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Recycling of Organic Waste in Agriculture 2195-3228 Dec 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
Research in Dental and Maxillofacial Sciences 2588-4166 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم پزشکی
Research in English Language Pedagogy 2588-3259 Winter and Spring 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering 2008-4927 Winter 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
Solid Mechanics 2008-3505 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Structural Engineering and Geotechnics Winter 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
System Management 2322-2301 Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
Theoretical and Applied Physics 2251-7227 December 2011 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
Theory of Approximation and Applications 1735-8337 Winter and Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Tourism And Hospitality Research 2008-9562 Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
Trends in Phytochemical Research 2588-3631 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
Water Sciences Research 2251-7405 2013 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
آمایش محیط 2008-613X زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
آنالیز سازه - زلزله 2345-6310 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی 2228-6640 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی
ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی 2008-4420 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین 2345-217 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
اضاءات نقدیه فی الادبین العربی والفارسی 2251-6573 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
اقتصاد توسعه و برنامه ریزی 2251-6263 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی 2008-0824 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
|
 • pISSN: 2195-3228
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
  مدیر مسئول: دکتر پیام نجفی
  سردبیر: پروفسور حسین پورمقدس
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 4 (Dec 2019)
 • pISSN: 2008-3505 eISSN: 2008-7683
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمدمهدی نجفی زاده
  سردبیر: دکتر محمد شرعیات
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2322-2301 eISSN: 2538-1571
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
  مدیر مسئول: دکتر سیدجواد ایرانبان
  سردبیر: دکتر سیدمحمد سیدحسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 4 (پیاپی 504، Autumn 2019)
 • pISSN: 2251-7227 eISSN: 2251-7235
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر محمد قرآن نویس
  سردبیر: دکتر داوود درانیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 3 (December 2011)
 • pISSN: 2251-7405
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا پیرستانی
  سردبیر: دکتر محمود شفایی بجستان
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (2013)
 • pISSN: 2008-613X
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
  مدیر مسئول: دکتر مجید شمس
  سردبیر: دکتر بیژن رحمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 47 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال