فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۲۰۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Physical Chemistry & Electrochemistry 2008-9228 2017 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
Plant Ecophysiology 2008-7861 2012 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
Plant Physiology 2155-8221 Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
Political Science 2228-6217 Autumn 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
radar and optic remote sensing Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
Rangeland Science 2008-9996 Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
Research in Dental and Maxillofacial Sciences 2588-4166 Winter 2019 دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم پزشکی
Research in English Language Pedagogy 2538-4244 Summer and Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering 2008-4927 Winter 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
Solid Mechanics 2008-3505 Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Structural Engineering and Geotechnics Winter 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
System Management 2322-2301 Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
Theoretical and Applied Physics 1735-9325 December 2011 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
Theory of Approximation and Applications 1735-8337 Winter and Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Tourism And Hospitality Research 2008-9562 Winter 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
Water Sciences Research 2251-7405 2013 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی 2322-4746 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
آمایش محیط 2008-613X بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
آموزش و ارزشیابی 2345-6299 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
آنالیز سازه - زلزله 2345-6310 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
|
 • pISSN: 2008-7861
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
  مدیر مسئول: محمدحسن شیرزادی
  سردبیر: دکتر حسین حیدری شریف آباد
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 3 (2012)
 • pISSN: 2155-8221 eISSN: 2322-2808
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
  مدیر مسئول: دکتر مژگان فرزامی سپهر
  سردبیر: دکتر مه لقا قربانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (Spring 2019)
 • pISSN: 2008-9996
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
  مدیر مسئول: دکتر علی آریاپور
  سردبیر: دکتر علی اشرف جعفری
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2008-3505 eISSN: 2008-7683
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمدمهدی نجفی زاده
  سردبیر: دکتر محمد شرعیات
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2322-2301 eISSN: 2538-1571
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
  مدیر مسئول: دکتر سیدجواد ایرانبان
  سردبیر: دکتر سیدمحمد سیدحسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (پیاپی 502، Spring 2019)
 • pISSN: 1735-9325
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر محمد قرآن نویس
  سردبیر: دکتر هادی سوالونی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 3 (December 2011)
 • pISSN: 2251-7405
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا پیرستانی
  سردبیر: دکتر محمود شفایی بجستان
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (2013)
 • pISSN: 2008-613X
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
  مدیر مسئول: دکتر مجید شمس
  سردبیر: دکتر بیژن رحمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (بهار 1398)
 • pISSN: 2345-6299 eISSN: 2476-5627
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
  مدیر مسئول: دکتر علی اصغر کوشافر
  سردبیر: دکتر سیدداوود حسینی نسب
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 45 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال