فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ردیف ۴۱ تا ۵۷ از ۵۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Rheumatology Research Journal 2476-5856 Autumn 2020 انجمن روماتولوژی ایران
Journal of Sleep Sciences 2476-2938 Summer 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Asian Journal of Sports Medicine 2008-000X Sep 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
The Journal of Tehran University Heart Center 1735-8620 Jan 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Traditional and Integrative Medicine 2476-5104 Spring 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجله اپیدمیولوژی ایران 1735-7489 بهار 1400 انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی 2008-3041 1399 دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجله بهداشت و ایمنی کار 2251-807x پاییز 1400 انجمن علمی بهداشت کار ایران
مجله بیمارستان 2008-1928 پاییز 1399 انجمن علمی اداره امور بیمارستان ها
فصلنامه پوست و زیبایی 7470-2008 تابستان 1400 دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجله پیاورد سلامت 1735-8132 آذر و دی 1398 دانشگاه علوم پزشکی تهران
فصلنامه حیات 1735-2215 بهار 1400 دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی 1735-7586 بهار 1400 دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1683-1764 مهر 1400 دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1024-641x بهار 1400 دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجله دیابت و متابولیسم ایران 2345-4008 خرداد و تیر 1400 دانشگاه علوم پزشکی تهران
فصلنامه سلامت و محیط زیست 2008-2029 زمستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی تهران
|
  • pISSN: 2476-2938 eISSN: 2476-2946
    فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
    صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
    مدیر مسئول و سردبیر: دکتر خسرو صادق نیت حقیقی
    آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 3 (Summer 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال