فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

ردیف ۴۱ تا ۵۹ از ۵۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
رخساره های رسوبی 787x-2008 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه فردوسی مشهد
رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث 2008-9120 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
زبانشناسی و گویش های خراسان 2008-7233 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
زمین شناسی اقتصادی 2008-7306 تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
عصر برق 3828-2588 زمستان 1397 انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
علوم اجتماعی 2008-1383 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
علوم باغبانی 2008-4730 بهار 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
علوم و صنایع کشاورزی نیمه اول 1385 دانشگاه فردوسی مشهد
علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک 2008-918x پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول 2008-9139 بهار 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
ماشین های کشاورزی 2228-6829 نیمسال دوم 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله زبان و ادبیات عربی 2008-7217 بهار و تابستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
مطالعات اجتماعی گردشگری بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
مطالعات اسلامی 1010-4992 تابستان 1387 دانشگاه فردوسی مشهد
مطالعات تربیتی و روانشناسی 2251-6360 1389 دانشگاه فردوسی مشهد
مطالعات حفاظت گیاهان 2008-4749 بهار 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
مطالعات زبان و ترجمه 2228-5202 زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
مهندسی عمران فردوسی 2008-7454 بهار 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
مهندسی متالورژی و مواد 2008-7462 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
|
 • pISSN: 3828-2588
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
  مدیر مسئول: دکتر حبیب رجبی مشهدی
  سردبیر: دکتر جواد ساده
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 11 (زمستان 1397)
 • pISSN: 2008-9139 eISSN: 2538-3892
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  سردبیر: دکتر محمدتقی فخلعی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 116 (بهار 1398)
 • pISSN: 1010-4992
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر سیدکاظم طباطبایی
  سردبیر: دکتر محمدتقی فخلعی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 80 (تابستان 1387)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال