فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۲۱۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Pharmaceutical & Health Sciences 2228-6780 Summer 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی
Journal of Physical Chemistry & Electrochemistry 2008-9228 2017 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
Journal of Plant Ecophysiology 2008-7861 2012 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
Iranian Journal of Plant Physiology 2155-8221 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
International Journal of Political Science 2228-6217 Spring 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Journal of Radar and Optical Remote Sensing 2645-484X Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
Journal of Rangeland Science 2008-9996 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture 2195-3228 Dec 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Report of Health Care 2423-4141 Summer 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
Journal of Research in Dental and Maxillofacial Sciences 2588-4166 Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم پزشکی
Research in English Language Pedagogy 2588-3259 Winter and Spring 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Journal of Research on Crop Ecophysiology 2345- 4105 Spring 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) (دانشکده کشاورزی)
Signal Processing and Renewable Energy 2588-7327 Spring 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering 2008-4927 Winter 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
International Journal of Smart Electrical Engineering 2251-9246 Summer 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
Journal of Solid Mechanics 2008-3505 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Space Ontology International Journal 2345-6450 Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
Journal of the Structural Engineering and Geotechnics 2476-5465 Summer 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
Journal of System Management 2322-2301 Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
Journal of Theoretical and Applied Physics 2251-7227 December 2011 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
|
 • pISSN: 2008-7861
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
  مدیر مسئول: محمدحسن شیرزادی
  سردبیر: دکتر حسین حیدری شریف آباد
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 3 (2012)
 • pISSN: 2155-8221 eISSN: 2322-2808
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر مژگان فرزامی سپهر
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Winter 2020)
 • pISSN: 2008-9996 eISSN: 2423-642X
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
  مدیر مسئول: دکتر علی آریاپور
  سردبیر: دکتر علی اشرف جعفری
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2423-4141
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر سید علی حسینی
  سردبیر: دکتر سید ابراهیم حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2588-7327 eISSN: 2588-7335
  فصلنامه فنی و مهندسی - کامپیوتر به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  مدیر مسئول: دکتر جواد علمایی
  سردبیر: دکتر صدیقه غفرانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 2 (Spring 2020)
 • pISSN: 2008-3505 eISSN: 2008-7683
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
  مدیر مسئول: دکتر سید محمدمهدی نجفی زاده
  سردبیر: دکتر محمد شرعیات
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2345-6450 eISSN: 2423-7299
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
  مدیر مسئول: دکتر جمال الدین سهیلی
  سردبیر: دکتر منوچهر طبیبیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 4 (Autumn 2019)
 • pISSN: 2322-2301 eISSN: 2538-1571
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
  مدیر مسئول: دکتر سید جواد ایرانبان
  سردبیر: دکتر سید محمد سیدحسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 4 (Autumn 2019)
 • pISSN: 2251-7227 eISSN: 2251-7235
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر محمود قرآن نویس
  سردبیر: دکتر داوود درانیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 3 (December 2011)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال