فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۱۰۷۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Language Issues 2423-432x پاییز و زمستان 1395 دانشگاه زابل
Learning and Memory 2645-5455 Spring 2019 انجمن علمی روانشناسی تربیتی
Management Studies 2008-7055 Summer 2019 دانشگاه تهران
Message of Thaqalayn 2045-1040 Summer 2017
Money & Economy 1735-1057 Autumn 2017 پژوهشکده پولی و بانکی
Natural Environment Change 2476-4159 Winter - Spring 2017 دانشگاه تهران
Persian Literary Studies 2322-2557 Summer-Autumn 2017 دانشگاه شیراز
Petroleum Business Review 2645-4726 Spring 2019 دانشگاه صنعت نفت
Political Science 2228-6217 Autumn 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Psychology 2008-1251 2019 انجمن روانشناسی ایران
Pure Life بهار 1398 جامعه المصطفی العالمیه
Religious Inquiries 2322-4894 Winter and Spring 2019 دانشگاه ادیان و مذاهب
Research in Applied Linguistics 2345-3303 Winter-Spring 2019 دانشگاه شهید چمران اهواز
Research in English Education 2538-4015 Jun 2019 دکتر عباس پورحسین گیلاکجانی
Research in English Language Pedagogy 2538-4244 Summer and Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Safinah al-nejat 2018 سازمان فرهنگی نبا
Schooling 2588-6703 Summer 2019 دانشگاه بیرجند
Society of Iranian Archaeologists 2423-3412 Winter-Spring 2017 انجمن باستان شناسی ایران
Sport Sciences for Health 2538-2233 Apr 2019
System Management 2322-2301 Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
|
 • pISSN: 2645-5455 eISSN: 2645-5447
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی روانشناسی تربیتی
  مدیر مسئول: دکتر افسانه لطفی عظیمی
  سردبیر: دکتر فریبرز درتاج
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 5 (Spring 2019)
 • pISSN: 2008-7055 eISSN: 2345-3745
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا محمدرضائی
  سردبیر: دکتر غلامرضا جندقی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 1735-1057 eISSN: 2588-7114
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده پولی و بانکی
  مدیر مسئول: دکتر مسعود نیلی
  سردبیر: دکتر غلامعلی شرزه ای
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 4 (Autumn 2017)
 • pISSN: 2645-4726 eISSN: 2645-4734
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعت نفت
  مدیر مسئول: دکتر ریاض خراط
  سردبیر: دکتر علی مبینی دهکردی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2008-1251
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن روانشناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر رضا زمانی
  سردبیر: دکتر حسین شکرکن
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 25، 2019)
 • فصلنامه مطالعات اسلامی به زبان فارسی - عربی - فرانسه
  صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محسن قنبری آلانق
  سردبیر: عابدین سیاحت اسفندیاری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 17 (بهار 1398)
 • pISSN: 2322-4894 eISSN: 2538-6271
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه ادیان و مذاهب
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سیدابوالحسن نواب
  سردبیر: دکتر محسن جوادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 15 (Winter and Spring 2019)
 • pISSN: 2345-3303 eISSN: 2588-3887
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
  مدیر مسئول: دکتر سیدرحیم موسوی نیا
  سردبیر: دکتر علیرضا جلیلی فر
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Winter-Spring 2019)
 • فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: سازمان فرهنگی نبا
  مدیر مسئول: محمدحسین شهری
  سردبیر: دکتر حسن طارمی راد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (2018)
 • eISSN: 2588-6703
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه بیرجند
  مدیر مسئول: دکتر علی عسگری
  سردبیر: دکتر غلامرضا خوش فر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Summer 2019)
 • pISSN: 2423-3412
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن باستان شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سیدمهدی موسوی
  سردبیر: دکتر کامیار عبدی، دکتر حامد وحدتی نسب
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 5 (Winter-Spring 2017)
 • pISSN: 2322-2301 eISSN: 2538-1571
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
  مدیر مسئول: دکتر سیدجواد ایرانبان
  سردبیر: دکتر سیدمحمد سیدحسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (پیاپی 502، Spring 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال