فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۱۱۱۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Language Issues 2423-432x پاییز و زمستان 1395 دانشگاه زابل
Language Testing 2476-5880 Oct 2018 موسسه آموزش عالی تابران
Learning and Memory 2645-5455 Summer 2019 انجمن علمی روانشناسی تربیتی
Management Studies 2008-7055 Spring 2020 دانشگاه تهران
Management, Accounting and Economics 2383-2126 Nov 2019 دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی
Message of Thaqalayn 2045-1040 Summer 2017
Modern Research in English Language Studies 2383-4242 Winter 2020 دانشگاه بین المللی امام خمینی
Money & Economy 1735-1057 Autumn 2018 پژوهشکده پولی و بانکی
Natural Environment Change 2476-4159 Winter - Spring 2017 دانشگاه تهران
new advances in English Language Teaching and Applied Linguistics 2927-2676 Summer and Autumn 2019 دکتر سیدفواد ابراهیمی
New Approaches in Sport Sciences 2588-6614 Dec 2019 دانشگاه علامه طباطبایی
Persian Literary Studies 2322-2557 Winter-Spring 2018 دانشگاه شیراز
Petroleum Business Review 2645-4726 Autumn 2018 دانشگاه صنعت نفت
Political Science 2228-6217 Winter 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Psychology 2008-1251 2019 انجمن روانشناسی ایران
Pure Life 2676-7619 پاییز 1398 جامعه المصطفی العالمیه
Religious Inquiries 2322-4894 Summer and Autumn 2019 دانشگاه ادیان و مذاهب
Research en Langue Francaise 2676-6469 بهار و تابستان 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
Research in Applied Linguistics 2345-3303 Summer-Autumn 2019 دانشگاه شهید چمران اهواز
Research in English Education 2538-4015 Dec 2019 دکتر عباس پورحسین گیلاکجانی
|
 • eISSN: 2476-5880
  دوفصلنامه آزمون سازی زبان, ارزشیابی و روان سنجی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزش عالی تابران
  مدیر مسئول: دکتر خلیل مطلب زاده
  سردبیر: دکتر پوریا بقایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (Oct 2018)
 • pISSN: 2645-5455 eISSN: 2645-5447
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی روانشناسی تربیتی
  مدیر مسئول: دکتر افسانه لطفی عظیمی
  سردبیر: دکتر فریبرز درتاج
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 6 (Summer 2019)
 • pISSN: 1735-1057 eISSN: 2588-7114
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده پولی و بانکی
  مدیر مسئول: دکتر مسعود نیلی
  سردبیر: دکتر غلامعلی شرزه ای
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 4 (Autumn 2018)
 • eISSN: 2588-6614
  دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر غلامعلی کارگر
  سردبیر: دکتر بختیار ترتیبیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Dec 2019)
 • pISSN: 2645-4726 eISSN: 2645-4734
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعت نفت
  مدیر مسئول: دکتر ریاض خراط
  سردبیر: دکتر علی مبینی دهکردی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 4 (Autumn 2018)
 • pISSN: 2008-1251
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن روانشناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر رضا زمانی
  سردبیر: دکتر حسین شکرکن
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 26، 2019)
 • eISSN: 2676-7619
  فصلنامه مطالعات اسلامی به زبان فارسی - عربی - فرانسه
  صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محسن قنبری آلانق
  سردبیر: عابدین سیاحت اسفندیاری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 19 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2322-4894 eISSN: 2538-6271
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه ادیان و مذاهب
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سیدابوالحسن نواب
  سردبیر: دکتر محسن جوادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 16 (Summer and Autumn 2019)
 • pISSN: 2676-6469 eISSN: 2676-6450
  دوفصلنامه علوم انسانی - زبان و ادبیات فرانسه به زبان فرانسه
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر مرجان فرجاه
  سردبیر: دکتر فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (بهار و تابستان 1397)
 • pISSN: 2345-3303 eISSN: 2588-3887
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
  مدیر مسئول: دکتر سیدرحیم موسوی نیا
  سردبیر: دکتر علیرضا جلیلی فر
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Summer-Autumn 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال