فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۱۲۳۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Islam's Political Studies 2676-2943 Summer-Autumn 2019 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
Issues in Language Teaching Journal 2322-3715 Winter-Spring 2019 دانشگاه علامه طباطبایی
Journal of Language and Translation 2008-8590 Winter 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Journal of Language Horizons 2588-350X Summer-Autumn 2020 دانشگاه الزهرا
Iranian Journal of Language Issues 2423-432x پاییز و زمستان 1395 دانشگاه زابل
Iranian Journal of Language Teaching Research 2322-1291 Winter 2020 دانشگاه ارومیه
International Journal of Language Testing 2476-5880 Oct 2018 موسسه آموزش عالی تابران
Iranian Journal of Learning and Memory 2645-5455 Spring 2020 انجمن علمی روانشناسی تربیتی
International Journal of Management Perspective 2014 دانشگاه شهید بهشتی
Iranian Journal of Management Studies 2008-7055 Spring 2020 دانشگاه تهران
International Journal of Management, Accounting and Economics 2383-2126 Jan 2020 دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی
Message of Thaqalayn 2045-1040 Summer 2017
Journal of Modern Research in English Language Studies 2676-5357 Spring 2020 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
Journal of Money & Economy 1735-1057 Fall 2019 پژوهشکده پولی و بانکی
International Journal of Motor Control and Learning 2676-3451 2019 دکتر مهدی شهبازی
Natural Environment Change 2476-4159 Winter - Spring 2017 دانشگاه تهران
Journal of new advances in English Language Teaching and Applied Linguistics 2927-2676 Winter-Spring 2020 دکتر سید فواد ابراهیمی
Journal of New Approaches in Sport Sciences 2588-6614 بهار و تابستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
Persian Literary Studies Journal 2322-2557 Summer Autumn 2018 دانشگاه شیراز
Journal of Petroleum Business Review 2645-4726 Autumn 2018 دانشگاه صنعت نفت
|
 • pISSN: 2008-8590
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  مدیر مسئول: دکتر احمد محسنی
  سردبیر: دکتر حمید مرعشی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 4 (Winter 2019)
 • eISSN: 2476-5880
  دوفصلنامه آزمون سازی زبان, ارزشیابی و روان سنجی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزش عالی تابران
  مدیر مسئول: دکتر خلیل مطلب زاده
  سردبیر: دکتر پوریا بقایی مقدم
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (Oct 2018)
 • pISSN: 2645-5455 eISSN: 2645-5447
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی روانشناسی تربیتی
  مدیر مسئول: دکتر افسانه لطفی عظیمی
  سردبیر: دکتر فریبرز درتاج
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (Spring 2020)
 • pISSN: 1735-1057 eISSN: 2588-7114
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده پولی و بانکی
  مدیر مسئول: دکتر مسعود نیلی
  سردبیر: دکتر غلامعلی شرزه ای
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهاردهم شماره 4 (Fall 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال