فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۱۲۹۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Management and Business Research 2228-7019 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
International Journal of Tourism and Spirituality 2588-6134 Summer and Autumn 2019 دانشگاه علم و فرهنگ
Iranian Economic Review 1026-6542 Autumn 2020 دانشگاه تهران
Iranian Journal of Educational Sociology 3460-2645 2017 انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران
Iranian Journal of English for Academic Purposes 2476-3187 Winter 2020 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
Journal of Islamic Political Studies 2676-2943 Winter Spring 2020 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
Islamic Political Thoughts 2588-7459 Winter-Spring 2020 دانشگاه امام صادق
Islamic Studies on Human Rights and Democracy 2645-4998 Spring Summer 2018 دانشگاه شهید بهشتی
Issues in Language Teaching Journal 2322-3715 Winter-Spring 2019 دانشگاه علامه طباطبایی
Journal of Language and Translation 2008-8590 Winter 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Journal of Language Horizons 2588-350X Summer-Autumn 2020 دانشگاه الزهرا
Iranian Journal of Language Issues 2423-432x پاییز و زمستان 1395 دانشگاه زابل
Iranian Journal of Language Teaching Research 2322-1291 Winter 2020 دانشگاه ارومیه
International Journal of Language Testing 2476-5880 Oct 2018 موسسه آموزش عالی تابران
Iranian Journal of Learning and Memory 2645-5455 Autumn 2020 انجمن علمی روانشناسی تربیتی
International Journal of Management Perspective 2014 دانشگاه شهید بهشتی
Iranian Journal of Management Studies 2008-7055 Spring 2020 دانشگاه تهران
International Journal of Management, Accounting and Economics 2383-2126 Jan 2020 دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی
Journal of Medical Library and Information Science 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Message of Thaqalayn 2045-1040 Summer 2017
|
 • pISSN: 1026-6542
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر ابوالقاسم مهدوی
  سردبیر: دکتر حسین عباسی نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 61 (Autumn 2020)
 • pISSN: 3460-2645
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران
  مدیر مسئول: دکتر بیژن زارع
  سردبیر: دکتر هما زنجانی زاده اعزازی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یکم شماره 2 (2017)
 • pISSN: 2476-3187 eISSN: 2476-318?
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
  مدیر مسئول: دکتر هوشنگ خوش سیما
  سردبیر: دکتر اسماعیل زارع بهتاش
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2008-8590
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  مدیر مسئول: دکتر احمد محسنی
  سردبیر: دکتر حمید مرعشی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 4 (Winter 2019)
 • eISSN: 2476-5880
  دوفصلنامه آزمون سازی زبان, ارزشیابی و روان سنجی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزش عالی تابران
  مدیر مسئول: دکتر خلیل مطلب زاده
  سردبیر: دکتر پوریا بقایی مقدم
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (Oct 2018)
 • pISSN: 2645-5455 eISSN: 2645-5447
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی روانشناسی تربیتی
  مدیر مسئول: دکتر افسانه لطفی عظیمی
  سردبیر: دکتر فریبرز درتاج
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (Autumn 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال