فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ادبیات و زبان ها

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۱۵۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین 2345-217 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
فصلنامه ادبیات و علوم انسانی بهار و تابستان 1392 دانشگاه شهرکرد
فصلنامه إضاءات نقدیه فی الادبین العربی والفارسی 2251-6573 پاییز 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها 2345-6361 1400 انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
مجله اللغه العربیه و آدابها 1735-9767 بهار 1400 دانشگاه تهران
دو فصلنامه بحوث فی اللغه العربیه 2008-6466 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه اصفهان
مجله بلاغت کاربردی و نقد بلاغی 2476-3209 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه پیام نور
نشریه پژوهش ادبیات معاصر جهان 2588-4131 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه تهران
مجله پژوهش در ادبیات کودک و نوجوان پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی 1735-1030 پاییز 1398 جهاد دانشگاهی
نشریه پژوهش زبان و ادبیات فرانسه 2251-7987 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه تبریز
پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 2322-5394 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مجله پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) 3130-2008 بهار و تابستان 1399 انجمن ترویج ادب فارسی
نشریه پژوهش های ادب و زبان فرانسه 2322-1569 پاییز و زمستان 1394 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه پژوهش های ادبی 1735-2932 تابستان 1399 انجمن زبان و ادبیات فارسی ایران
فصلنامه پژوهش های ادبی و بلاغی 2322-3979 زمستان 1398 دانشگاه پیام نور
نشریه پژوهش های ادبیات تطبیقی 2345-2366 بهار 1399 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه پژوهش های بین رشته ای ادبی 2676-6566 بهار و تابستان 1400 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی 2251-9017 بهار و تابستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
نشریه پژوهش های دستوری و بلاغی ?2476-4175 بهار و تابستان 1399 دانشگاه قم
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال