فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم سیاسی

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۱۱۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه تمدن حقوقی 2717- 0349 بهار و تابستان 1400 دکتر یاسر شاکری
نشریه جامعه شناسی سیاسی ایران 2676-6663 بهار 1400 انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران
مجله جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام 2252-0732 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شاهد
نشریه جستارهای انقلاب اسلامی بهار و تابستان 1399 مرکز اسناد انقلاب اسلامی
نشریه جستارهای سیاسی معاصر 2383-1294 زمستان 1399 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فصلنامه جمهوری اسلامی و نظام بین الملل 2228-6349 پاییز 1389 دانشگاه پیام نور
نشریه حکمرانی متعالی پاییز 1399 دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
فصلنامه حکومت اسلامی 1561-008X بهار 1400 مجلس خبرگان رهبری
مجله دانش امنیتی 2676-5594 بهار و تابستان 1398 دانشکده علوم و فنون فارابی
مجله دانش تفسیر سیاسی تابستان 1400 احسان جعفری فر
مجله دانش سیاسی 2008-0743 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه امام صادق
مجله دانش سیاسی و بین المللی 2322-5386 تابستان 1392 دانشگاه اصفهان
دانش نامه علوم سیاسی 2783-1116 زمستان 1399 احسان جعفری فر
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 0196-1026 تابستان 1385 دانشگاه تهران
فصلنامه دولت پژوهی 2476-2806 بهار 1400 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه راهبرد 1028-3102 زمستان 1399 پژوهشکده تحقیقات راهبردی
فصلنامه راهبرد دفاعی 1735-1723 تابستان 1400 مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
مجله راهبرد سیاسی 2588-4565 زمستان 1399 دکتر سید محمدرضا موسوی
نشریه ره آورد سیاسی 1735-8973 بهار و تابستان 1396 دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
ره نامه سیاستگذاری سیاسی، دفاعی و امنیتی تابستان 1391
|
 • pISSN: 2476-2806 eISSN: 2476-6828
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر شجاع احمدوند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 25 (بهار 1400)
 • pISSN: 1028-3102 eISSN: 2588-6525
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده تحقیقات راهبردی
  مدیر مسئول: دکتر محسن رضایی میرقائد
  سردبیر: دکتر محمدرحیم عیوضی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 97 (زمستان 1399)
 • pISSN: 1735-1723
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
  مدیر مسئول: دکتر سید محمد احدی سرکانی
  سردبیر: سیدضیاءالدین قاضی زاده فرد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 74 (تابستان 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال