فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم سیاسی

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۱۰۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه جستارهای سیاسی معاصر 2383-1294 پاییز 1399 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فصلنامه جمهوری اسلامی و نظام بین الملل 2228-6349 پاییز 1389 دانشگاه پیام نور
نشریه حکمرانی متعالی تابستان 1399 دانشگاه عالی دفاع ملی
فصلنامه حکومت اسلامی 1561-008X تابستان 1399 مجلس خبرگان رهبری
مجله دانش امنیتی 2676-5594 بهار وتابستان 1398 دانشکده علوم و فنون فارابی
مجله دانش تفسیر سیاسی زمستان 1399 احسان جعفری فر
مجله دانش سیاسی 2008-0743 بهار و تابستان 1400 دانشگاه امام صادق
مجله دانش سیاسی و بین المللی 2322-5386 تابستان 1392 دانشگاه اصفهان
دانش نامه علوم سیاسی 2783-1116 زمستان 1399 احسان جعفری فر
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 0196-1026 تابستان 1386 دانشگاه تهران
فصلنامه دولت پژوهی 2476-2806 زمستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه راهبرد 1028-3102 پاییز 1399 پژوهشکده مطالعات راهبردی
فصلنامه راهبرد دفاعی 1735-1723 زمستان 1399 مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
مجله راهبرد سیاسی 2588-4565 پاییز 1399 دکتر سید محمدرضا موسوی
نشریه ره آورد سیاسی 1735-8973 بهار و تابستان 1396 دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
ره نامه سیاستگذاری سیاسی، دفاعی و امنیتی تابستان 1391
فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی 2008-3777 پاییز 1399 دکتر عبدالمطلب عبدالله
مجله رهیافت های سیاسی و بین المللی 1735-739x زمستان 1399 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه روابط خارجی 2008-5419 بهار 1399 مجمع تشخیص مصلحت نظام پژوهشکده تحقیقات راهبردی
نشریه زبان و فرهنگ ملل 2645-7210 پاییز و زمستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
|
 • pISSN: 2476-2806 eISSN: 2476-6828
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر شجاع احمدوند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 24 (زمستان 1399)
 • pISSN: 1028-3102 eISSN: 2588-6525
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده مطالعات راهبردی
  مدیر مسئول: دکتر محسن رضایی میرقائد
  سردبیر: دکتر محمدرحیم عیوضی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 96 (پاییز 1399)
 • pISSN: 1735-1723
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
  مدیر مسئول: دکتر سید محمد احدی سرکانی
  سردبیر: سیدضیاءالدین قاضی زاده فرد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 72 (زمستان 1399)
 • pISSN: 2008-5419
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مجمع تشخیص مصلحت نظام پژوهشکده تحقیقات راهبردی
  مدیر مسئول: دکتر محسن رضایی میرقائد
  سردبیر: دکتر محمدعلی شیرخانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال