فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فلسفه و کلام

ردیف ۴۱ تا ۵۵ از ۵۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله فلسفه و کلام اسلامی 2008-9422 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
نشریه فلسفه و کودک 2322-4215 بهار و تابستان 1398 بنیاد حکمت اسلامی صدرا
فصلنامه قبسات 1029-4538 بهار 1399 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
نشریه متافیزیک 2008-8086 بهار و تابستان 1398 دانشگاه اصفهان
فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی 2322-5246 بهار 1399 پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
ماهنامه معرفت 1023-6015 خرداد 99 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
نشریه معرفت سیاسی 2008-4366 پاییز و زمستان 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی 2008-8582 زمستان 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
فصلنامه معرفت فلسفی 1735-4545 بهار 1399 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
نشریه معرفت کلامی 2008-8876 پاییز و زمستان 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
نشریه منطق پژوهی 2383-0662 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نشریه نسیم خرد 2476-4302 پاییز و زمستان 1397 مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی
نشریه هستی و شناخت (نامه مفید) 2423-4664 بهار و تابستان 1397 دانشگاه مفید قم
فصلنامه کتاب نقد بهار و تابستان 1394 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
مجله کلام حکمت 2676-5853 پاییز و زمستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
|
 • pISSN: 1029-4538
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر رشاد
  سردبیر: دکتر محمد محمدرضایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 95 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال