فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فقه و حقوق

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۸۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه حقوق بشر و شهروندی بهار و تابستان 1395 دانشگاه امام صادق
نشریه حقوق تطبیقی (نامه مفید) 2423-4656 بهارو تابستان 1398 دانشگاه مفید قم
مجله حقوق خصوصی 2008-840X پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
مجله حقوق داوری 2645-6427 خرداد 1398 دکتر شاپور فرهنگ پور
مجله حقوق روزنامه نگاری و ارتباطات پاییز و زمستان 1398 دکتر عباس اسدی
فصلنامه حقوق ملل پاییز 1396 جواد وندنوروز
فصلنامه حقوق و فقه بهار 1399 جواد وندنوروز
مجله حقوق کودک پاییز 1398 دکتر محمود عباسی
مجله حقوقی بین المللی 2251-614X بهار و تابستان 1399 مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری
مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 زمستان 1398 قوه قضاییه
نشریه دانش حقوق عمومی بهار1399 پژوهشکده شورای نگهبان
نشریه دانش حقوق مدنی 2322-1712 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه پیام نور
نشریه دانش و پژوهش حقوقی 2223-5874 بهار و تابستان 1397 دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشنامه حقوق اقتصادی 2322-4177 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1398 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
نشریه رویه قضایی حقوق عمومی 2476-7581 1394 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
نشریه رویه قضایی حقوق کیفری 2476-7581 بهار و تابستان 1396 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف 2645-3843 پاییز 1398 جواد ساسانی
مجله علم و وکالت 2676-6353 بهار 1398 کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
فصلنامه فقه 1735-3181 زمستان 1398 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
|
 • pISSN: 2008-840X eISSN: 2423-6209
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا محمدرضایی
  سردبیر: دکتر عبدالحسین شیروی خوزانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 35 (پاییز و زمستان 1398)
 • pISSN: 2676-6353
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
  مدیر مسئول: دکتر سید محمدتقی علوی
  سردبیر: دکتر اسماعیل رحیمی نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 3 (بهار 1398)
 • pISSN: 1735-3181
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
  مدیر مسئول: عبدالرضا ایزدپناه
  سردبیر: دکتر رضا اسفندیاری اسلامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 100 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال