فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فقه و حقوق

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۷۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دانش و پژوهش حقوقی 2223-5874 بهار و تابستان 1397 دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشنامه حقوق اقتصادی 2322-4177 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1397 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رویه قضایی حقوق عمومی 2476-7581 1394 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رویه قضایی حقوق کیفری 2476-7581 بهار و تابستان 1396 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
عدل و انصاف 2645-3843 بهار 1398 جواد ساسانی
فقه 1735-3181 زمستان 1397 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
فقه حکومتی بهار و تابستان 1397 دکتر محمدتقی دشتی
فقه مقارن 2322-1976 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه مذاهب اسلامی
فقه و اصول 2008-9139 بهار 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و حقوق اسلامی 2251-7553 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تبریز
فقه و حقوق خانواده 2538-5291 بهار و تابستان 1398 دانشگاه امام صادق (ع)
فقه و حقوق خصوصی پاییز و زمستان 1397 دانشگاه شهید مطهری
فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 پاییز و زمستان 1397 دانشکده الهیات و معارف اسلامی
فقه، حقوق و علوم جزا 2538-3787 تابستان 1398 دکتر مسعود گائینی
قانون یار 2538-3701 بهار 1398 دکتر بهنام اسدی
قضاوت پاییز 1397 مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
گواه بهار و تابستان 1388 دانشگاه امام صادق (ع)
مدرس علوم انسانی (پژوهش های حقوق تطبیقی) 2251-6751 بهار 1398 دانشگاه تربیت مدرس
مطالعات اصول فقه امامیه پاییز و زمستان 1397 جامعه المصطفی العالمیه
|
 • pISSN: 1735-3181
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
  مدیر مسئول: عبدالرضا ایزد پناه
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سیف الله صرامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 96 (زمستان 1397)
 • pISSN: 2322-1976
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه مذاهب اسلامی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محمدحسین مختاری
  سردبیر: دکتر عابدین مومنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 12 (پاییز و زمستان 1397)
 • pISSN: 2008-9139 eISSN: 2538-3892
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  سردبیر: دکتر محمدتقی فخلعی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 116 (بهار 1398)
 • pISSN: 2538-3701
  فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: دکتر بهنام اسدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (بهار 1398)
 • فصلنامه خبری و آموزشی
  صاحب امتیاز: مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
  مدیر مسئول: احسان مظفری
  سردبیر: دکتر منصور امینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 94 (پاییز 1397)
 • فصلنامه پژوهشی - اطلاع رسانی - آموزشی
  صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع)
  مدیر مسئول: دکتر سعید بیگدلی
  سردبیر: احمد اختیاری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 14 (بهار و تابستان 1388)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال