فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فقه و حقوق

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۸۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
حقوق داوری 2645-6427 خرداد 1398 شاپور فرهنگ پور
حقوق ملل پاییز 1396 جواد وندنوروز
حقوق و فقه زمستان 1396 جواد وندنوروز
حقوقی بین المللی 2251-614X پاییز و زمستان 1398 مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری
حقوقی دادگستری 1735-4358 تابستان 1398 قوه قضاییه
دانش حقوق عمومی بهار 1398 پژوهشکده شورای نگهبان
دانش حقوق مدنی 2322-1712 بهار و تابستان 1398 دانشگاه پیام نور
دانش و پژوهش حقوقی 2223-5874 بهار و تابستان 1397 دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشنامه حقوق اقتصادی 2322-4177 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1398 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رویه قضایی حقوق عمومی 2476-7581 1394 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رویه قضایی حقوق کیفری 2476-7581 بهار و تابستان 1396 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
عدل و انصاف 2645-3843 بهار 1398 جواد ساسانی
علم و وکالت 2676-6353 بهار 1398 کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
فقه 1735-3181 تابستان 1398 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
فقه حکومتی پاییز و زمستان 1397 دکتر محمدتقی دشتی
فقه مقارن 2322-1976 بهار و تابستان 1398 دانشگاه مذاهب اسلامی
فقه و اصول 2008-9139 پاییز 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و حقوق اسلامی 2251-7553 بهار وتابستان 1398 دانشگاه تبریز
فقه و حقوق خانواده 2538-5291 بهار و تابستان 1398 دانشگاه امام صادق (ع)
|
 • pISSN: 2251-614X eISSN: 2645-4858
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری
  مدیر مسئول: دکتر محسن محبی
  سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 61 (پاییز و زمستان 1398)
 • pISSN: 1735-4358
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: قوه قضاییه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام علیرضا امینی
  سردبیر: دکتر حسین میرمحمدصادقی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 106 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2676-6353
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمدتقی علوی
  سردبیر: دکتر اسماعیل رحیمی نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 3 (بهار 1398)
 • pISSN: 1735-3181
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
  مدیر مسئول: عبدالرضا ایزد پناه
  سردبیر: دکتر رضا اسفندیاری اسلامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 98 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2322-1976
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه مذاهب اسلامی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محمدحسین مختاری
  سردبیر: دکتر عابدین مومنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 13 (بهار و تابستان 1398)
 • pISSN: 2008-9139 eISSN: 2538-3892
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  سردبیر: دکتر محمدتقی فخلعی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 118 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال