فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فقه و حقوق

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۱۱۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه تعالی حقوق پاییز 1397 دادسرای عمومی و انقلاب تهران
فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 پاییز 1399 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه خراسان رضوی
نشریه حقوق اداری 2383-1863 زمستان 1399 مرکز آموزش مدیریت دولتی
نشریه حقوق اساسی 174x-1735 بهار و تابستان 1399 دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی
فصلنامه حقوق اسلامی 1735-3270 زمستان 1399 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
نشریه حقوق بشر بهار و تابستان 1399 دانشگاه مفید قم
نشریه حقوق بشر و شهروندی بهار و تابستان 1395 دانشگاه امام صادق
نشریه حقوق بین المللی کیفری Winter 2021 دکتر هیبت الله نژندی منش
نشریه حقوق تطبیقی (نامه مفید) 2423-4656 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه مفید قم
مجله حقوق خصوصی 2008-840X پاییز و زمستان 1399 دانشگاه تهران
مجله حقوق داوری 2645-6427 دی 1399 دکتر شاپور فرهنگ پور
مجله حقوق روزنامه نگاری و ارتباطات بهار و تابستان 1399 دکتر عباس اسدی
نشریه حقوق قراردادها و فناوری های نوین پاییز و زمستان 1399 دانشگاه علم و فرهنگ
فصلنامه حقوق ملل فروردین 1400 جواد وندنوروز
فصلنامه حقوق و فقه زمستان 1399 جواد وندنوروز
نشریه حقوق و مطالعات نوین زمستان 1399 سید حسام الدین رفیعی طباطبایی
مجله حقوق کودک تابستان 1399 دکتر محمود عباسی
مجله حقوقی بین المللی 2251-614X پاییز و زمستان 1399 مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری
مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 بهار 1400 قوه قضاییه
نشریه دانش حقوق عمومی زمستان 1399 پژوهشکده شورای نگهبان
|
 • pISSN: 2383-1863
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز آموزش مدیریت دولتی
  مدیر مسئول: دکتر زهرا احمدی پور
  سردبیر: دکتر محمدرضا ویژه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 25 (زمستان 1399)
 • pISSN: 2008-840X eISSN: 2423-6209
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا محمدرضایی
  سردبیر: دکتر عبدالحسین شیروی خوزانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 37 (پاییز و زمستان 1399)
 • pISSN: 1735-4358
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: قوه قضاییه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام علیرضا امینی
  سردبیر: دکتر محمدحسن صادقی مقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 113 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال