فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه تربیت بدنی

ردیف ۴۱ تا ۵۳ از ۵۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش ?2383-1499 بهار و تابستان 1398 دانشگاه صنعتی شاهرود
مجله مدیریت و توسعه ورزش 2322-4800 زمستان 1399 دانشگاه گیلان
نشریه مدیریت ورزشی 2008-9341 بهار 1400 دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات اسلامی در تعلیم و تربیت بهار و تابستان 1390 دانشگاه اصفهان
فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان 1735-224x بهار 1400 وزارت ورزش و جوانان
فصلنامه مطالعات روان شناسی ورزشی 2345-2978 بهار 1400 پژوهشگاه علوم ورزشی
مجله مطالعات طب ورزشی 1658-2322 بهار و تابستان 1399 پژوهشگاه علوم ورزشی
نشریه مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک پاییز 1399 کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران
نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش 2383-1758 زمستان 1399 دانشگاه پیام نور
مجله مطالعات مدیریت ورزشی 2538-3213 آذر و دی 1399 پژوهشگاه علوم ورزشی
نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش 2383-2282 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 2383-0182 بهار 1400 دانشگاه بیرجند
نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی 2228-723X بهار و تابستان 1397 دانشگاه حکیم سبزواری
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال