فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه جغرافیا

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۸۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) 2228-6462 تابستان 1400 موسسه آموزش عالی قشم
فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای 2345-2277 بهار 1400 دانشگاه سیستان و بلوچستان
نشریه جغرافیا و برنامه ریزی 2008-8087 تابستان 1400 دانشگاه تبریز
نشریه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی 2008-5362 تابستان 1400 دانشگاه اصفهان
فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط 2322-3197 بهار 1400 دانشگاه رازی کرمانشاه
مجله جغرافیا و توسعه 1735-0735 تابستان 1400 دانشگاه سیستان و بلوچستان
مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری 2538-3531 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه ای 1391-2008 بهار و تابستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله جغرافیا و روابط انسانی 2645-3851 تابستان 1400 دکتر آئیژ عزمی
نشریه جغرافیا و مخاطرات محیطی 2322-1682 بهار 1400 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 2008-7845 زمستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
نشریه جغرافیای اجتماعی شهری 2423-5504 بهار و تابستان 1400 دانشگاه شهید باهنر کرمان
فصلنامه جغرافیای طبیعی 2008-5656 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
نشریه چشم انداز مطالعات شهری و روستایی تابستان 1400 دانشگاه زنجان
نشریه روستا و توسعه پایدار فضا بهار 1400 دانشگاه بیرجند
نشریه رویکردهای پژوهشی در علوم زمین 2538-3558 پاییز 1399 انجمن پژوهش های کاربردی در علوم زمین
نشریه جغرافیائی سرزمین تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فصلنامه سنجش از دور و GIS ایران 5966-2008 تابستان 1400 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه شهر پایدار 2476-6631 تابستان 1400 انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران
|
 • pISSN: 2008-5656
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
  مدیر مسئول: دکتر مرضیه موغلی
  سردبیر: دکتر محمدرضا ثروتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (تابستان 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال