فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه جغرافیا

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۷۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه جغرافیا و برنامه ریزی 2008-8087 زمستان 1399 دانشگاه تبریز
نشریه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی 2008-5362 پاییز 1399 دانشگاه اصفهان
فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط 2322-3197 پاییز 1399 دانشگاه رازی کرمانشاه
مجله جغرافیا و توسعه 1735-0735 بهار 1400 دانشگاه سیستان و بلوچستان
مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری 2538-3531 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه ای 1391-2008 بهار و تابستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله جغرافیا و روابط انسانی 2645-3851 زمستان 1399 دکتر آئیژ عزمی
نشریه جغرافیا و مخاطرات محیطی 2322-1682 پاییز 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 2008-7845 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
نشریه جغرافیای اجتماعی شهری 2423-5504 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شهید باهنر کرمان
نشریه جغرافیای سیاسی 2476-3136 تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه جغرافیای طبیعی 2008-5656 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
نشریه چشم انداز مطالعات شهری و روستایی زمستان 1399 دانشگاه زنجان
نشریه روستا و توسعه پایدار فضا پاییز 1399 دانشگاه بیرجند
نشریه رویکردهای پژوهشی در علوم زمین 2538-3558 پاییز 1399 انجمن پژوهش های کاربردی در علوم زمین
نشریه جغرافیائی سرزمین زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فصلنامه سنجش از دور و GIS ایران 5966-2008 پاییز 1399 انجمن سنجش از دور و GIS ایران
فصلنامه شهر پایدار 2476-6631 پاییز 1399 انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران
مجله علوم جغرافیایی 1735-7977 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
|
 • pISSN: 1735-0735
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
  مدیر مسئول: دکتر عیسی ابراهیم زاده
  سردبیر: دکتر حسنعلی غیور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 62 (بهار 1400)
 • pISSN: 2008-5656
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
  مدیر مسئول: دکتر مرضیه موغلی
  سردبیر: دکتر محمدرضا ثروتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (زمستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال