فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه اقتصاد

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۷۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان 1387 دانشگاه اصفهان
فصلنامه پیک نور (علوم انسانی) 1735-1405 زمستان 1390 دانشگاه پیام نور
فصلنامه تامین اجتماعی 0781-1563 پاییز 1399 موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
فصلنامه تحقیقات اقتصادی 0039-8969 زمستان 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی 2228-6454 بهار 1400 دانشگاه خوارزمی
نشریه توسعه و سرمایه 2008-2428 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شهید باهنر کرمان
دو فصلنامه جستارهای اقتصادی ایران 1735-3300 پاییز و زمستان 1399 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
نشریه حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی 2717-3135 تابستان 1400 دکتر مهدی فرجی
مجله دانش و توسعه 2008-1456 اسفند 1389 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد تابستان 1387 دانشگاه اصفهان
فصلنامه راهبرد اقتصادی 2252-0597 زمستان 1399 پژوهشکده تحقیقات راهبردی
نشریه راهبرد توسعه 1735-2460 بهار 1400 موسسه مرکز پژوهشی مطالعات راهبردی توسعه
فصلنامه روند 2228-7892 بهار و تابستان 1399 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مجله سیاست گذاری اقتصادی 2008-0131 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه یزد
نشریه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی 2118-2383 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه الزهرا
فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی 2345-3435 پاییز 1399 وزارت امور اقتصادی و دارایی
مجله اقتصادی مهر و آبان 1398 وزارت امور اقتصادی و دارایی
نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی 2345-654X بهار 1400 دانشگاه سمنان
فصلنامه مدلسازی اقتصادی 1735-9910 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
مجله مدیریت منابع انسانی پایدار پاییز و زمستان 1399 دانشگاه مازندران
|
 • pISSN: 2008-1456
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر محمدحسین مهدوی عادلی
  سردبیر: دکتر محمود هوشمند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (اسفند 1389)
 • pISSN: 2252-0597 eISSN: 2588-6568
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده تحقیقات راهبردی
  مدیر مسئول: دکتر محسن رضایی میرقائد
  سردبیر: دکتر مهدی صادقی شاهدانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 35 (زمستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال