فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه اقتصاد

ردیف ۴۱ تا ۵۲ از ۵۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مدلسازی اقتصاد سنجی 2345-654X زمستان 1397 دانشگاه سمنان
مدلسازی اقتصادی 1735-9910 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
مطالعات اقتصاد اسلامی 2008-4102 بهار و تابستان 1398 دانشگاه امام صادق (ع)
مطالعات اقتصاد انرژی 1626-1735 بهار 1398 موسسه مطالعات بین المللی انرژی
مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل 2383-3602 پاییز و زمستان 1395 دانشگاه رازی کرمانشاه
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 2530-2322 تابستان 1398 دانشگاه بوعلی سینا
مطالعات نوین بانکی 2645-5420 بهار 1398 زهرا اسدی
مطالعات و سیاستهای اقتصادی (نامه مفید) 2423-4648 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه مفید قم
مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه 2538-6409 تیر 1398 منیژه ملایی
معرفت اقتصاد اسلامی 2042-2322 پاییز و زمستان 1397 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
نظریه های نوین اقتصادی پاییز 1393 موسسه آموزش عالی رجاء
نظریه های کاربردی اقتصاد 2423-6578 بهار 1398 دانشگاه تبریز
|
 • pISSN: 1626-1735
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات بین المللی انرژی
  مدیر مسئول: علی اصغر زارعی
  سردبیر: دکتر حمید ابریشمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال