فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه اقتصاد

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۷۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه تامین اجتماعی 0781-1563 تابستان 1399 موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
فصلنامه تحقیقات اقتصادی 0039-8969 پاییز 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی 2228-6454 زمستان 1399 دانشگاه خوارزمی
دو فصلنامه جستارهای اقتصادی ایران 1735-3300 پاییز و زمستان 1399 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
نشریه حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی 2717-3135 زمستان 1399 دکتر مهدی فرجی
مجله دانش و توسعه 2008-1456 اسفند 1389 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد تابستان 1387 دانشگاه اصفهان
فصلنامه راهبرد اقتصادی 2252-0597 پاییز 1399 پژوهشکده مطالعات راهبردی
نشریه راهبرد توسعه 1735-2460 زمستان 1399 موسسه مرکز پژوهشی مطالعات راهبردی توسعه
فصلنامه روند 2228-7892 بهار و تابستان 1399 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مجله سیاست گذاری اقتصادی 2008-0131 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه یزد
نشریه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی 2118-2383 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه الزهرا
فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی 2345-3435 پاییز 1399 وزارت امور اقتصادی و دارایی
مجله اقتصادی مهر و آبان 1398 وزارت امور اقتصادی و دارایی
نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی 2345-654X تابستان 1399 دانشگاه سمنان
فصلنامه مدلسازی اقتصادی 1735-9910 پاییز 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
مجله مدیریت منابع انسانی پایدار پاییز و زمستان 1399 دانشگاه مازندران
نشریه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان زمستان 1399 سحر افخمی پور
دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی 2008-4102 بهار و تابستان 1400 دانشگاه امام صادق
فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی 1626-1735 زمستان 1399 موسسه مطالعات بین المللی انرژی
|
 • pISSN: 2008-1456
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر محمدحسین مهدوی عادلی
  سردبیر: دکتر محمود هوشمند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (اسفند 1389)
 • pISSN: 2252-0597 eISSN: 2588-6568
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده مطالعات راهبردی
  مدیر مسئول: دکتر محسن رضایی میرقائد
  سردبیر: دکتر مهدی صادقی شاهدانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (پاییز 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال