فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه اقتصاد

ردیف ۴۱ تا ۵۷ از ۵۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی 2118-2383 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه الزهرا
سیاستهای مالی و اقتصادی 2345-3435 پاییز 1398 وزارت امور اقتصادی و دارایی
علوم اداری و اقتصاد تابستان 1387 دانشگاه اصفهان
مجله اقتصادی خرداد و تیر 1398 وزارت امور اقتصادی و دارایی
مدلسازی اقتصاد سنجی 2345-654X پاییز 1398 دانشگاه سمنان
مدلسازی اقتصادی 1735-9910 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
مدیریت منابع انسانی پایدار پاییز و زمستان 1398 دانشگاه مازندران
مطالعات اقتصاد اسلامی 2008-4102 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه امام صادق (ع)
مطالعات اقتصاد انرژی 1626-1735 زمستان 1398 موسسه مطالعات بین المللی انرژی
مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل 2383-3602 بهار و تابستان 1398 دانشگاه رازی کرمانشاه
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 2530-2322 زمستان 1398 دانشگاه بوعلی سینا
مطالعات نوین بانکی 2645-5420 پاییز 1398 زهرا اسدی
مطالعات و سیاستهای اقتصادی (نامه مفید) 2423-4648 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه مفید قم
مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه 6409-2538 بهمن 1398 منیژه ملائی
معرفت اقتصاد اسلامی 2042-2322 بهار و تابستان 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
نظریه های نوین اقتصادی پاییز 1393 موسسه آموزش عالی رجاء
نظریه های کاربردی اقتصاد 2423-6578 پاییز 1398 دانشگاه تبریز
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال