فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مدیریت

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۱۲۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهشنامه مدیریت اجرایی 2008-6237 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه مازندران
پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع 2717-1353 تابستان 1400 دکتر حسین عزیزی نژاد
فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین 2228-7744 بهار 1400 دانشگاه اصفهان
فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی 2008-6458 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
فصلنامه تحول اداری پاییز 1399 سازمان اداری و استخدامی کشور
فصلنامه توسعه سازمانی پلیس 2008-2096 پاییز 1399 مرکز تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا
مجله توسعه علوم انسانی پاییز و زمستان 1398 فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
مجله توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی 1735-9389 تابستان 1400 دانشگاه علوم انتظامی امین
فصلنامه توسعه کارآفرینی 2008-2266 بهار 1400 دانشگاه تهران
فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی 2251-6050 زمستان 1399 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی 2251-6069 زمستان 1399 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی 2251-9874 تابستان 1400 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه حکمرانی و توسعه تابستان 1397 انجمن علمی مدیریت دولتی ایران
فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران 2322-5955 تابستان 1400 سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
نشریه دانش مدیریت 3871-1019 تابستان 1387 دانشگاه تهران
دو ماهنامه دانشور رفتار 1028-3188 دی 1390 دانشگاه شاهد
دوفصلنامه راهبردهای بازرگانی 1028-3188 بهار و تابستان 1399 دانشگاه شاهد
نشریه ره یافت های نوین در مدیریت و فن آوری زمستان 1396 دکتر علی محمدی
فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی 1735-8493 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
مجله رهیافتی در مدیریت بازرگانی 2717-0837 زمستان 1399 دکتر متینه مقدم
|
 • pISSN: 3871-1019
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر سید رضا سیدجوادین
  سردبیر: دکتر طهمورث حسنقلی پور یاسوری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (تابستان 1387)
 • pISSN: 1028-3188
  دوماهنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر رسول روشن چسلی
  سردبیر: دکتر محمدعلی اصغری مقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (دی 1390)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال