فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مدیریت

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۱۱۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله توسعه علوم انسانی بهار و تابستان 1398 فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
مجله توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی 1735-9389 تابستان 1399 دانشگاه علوم انتظامی امین
فصلنامه توسعه کارآفرینی 2008-2266 تابستان 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی 2251-6050 تابستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی 2251-6069 زمستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی 2251-9874 پاییز 1399 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران 2322-5955 زمستان 1398 سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
نشریه دانش مدیریت 3871-1019 تابستان 1387 دانشگاه تهران
دوفصلنامه راهبردهای بازرگانی 1028-3188 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شاهد
نشریه ره یافت های نوین در مدیریت و فن آوری زمستان 1396 دکتر علی محمدی
فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی 1735-8493 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
مجله رهیافتی در مدیریت بازرگانی تابستان 1399 دکتر متینه مقدم
فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری 4573-2588 تابستان 1399 مهندس محمد شاه محمدی
نشریه سیاست نامه علم و فناوری 2476-7220 پاییز 1398 دانشگاه صنعتی شریف
فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان 2345-2544 زمستان 1398 کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
فصلنامه علوم مدیریت ایران 1680-7073 زمستان 1398 انجمن علوم مدیریت ایران
فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه 1735-0719 پاییز 1398 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
نشریه گردشگری شهری 2423-6926 پاییز 1398 دانشگاه تهران
نشریه گردشگری علم و فرهنگ 1397 دانشگاه علم و فرهنگ
نشریه گردشگری و توسعه تابستان 1399 دانشگاه علم و فرهنگ
|
 • pISSN: 3871-1019
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر سید رضا سیدجوادین
  سردبیر: دکتر طهمورث حسنقلی پور یاسوری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (تابستان 1387)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال