فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم پایه

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۱۷۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Mathematical Nanoscience Summer-Autumn 2018 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Mathematical Sciences and Informatics 1735-4463 2019 دانشگاه تربیت مدرس
Medicinal Plants and By-products 2322-1399 Summer-Autumn 2019 انجمن گیاهان دارویی ایران
Molecular Biology Research Communications 2322-181X Sep 2019 دانشگاه شیراز
Nano Structures 2251-7871 Summer 2019 دانشگاه کاشان
Nanoscience and Nanotechnology 1735-7004? Summer 2019 انجمن نانو فناوری ایران
Neurodevelopmental Cognition 2645-565X 2018 دانشگاه شهید بهشتی
new Chemistry 2383-188x Autumn 2019 دکتر رویا احمدی
Nonlinear Analysis And Applications 2008-6822 Summer and Autumn 2018 دانشگاه سمنان
Numerical Analysis and Optimization 2423 -6977 2019 دانشگاه فردوسی مشهد
Optimization 2588-5723 Summer-Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
Optoelectronical Nanostructures 2423-7361 Summer 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
Organic Chemistry Journal 2228-6055 2014 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
Physical Chemistry & Electrochemistry 2008-9228 2017 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
Plant Physiology 2155-8221 Summer 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
Pollution 2383-451X Autumn 2019 دانشگاه تهران
Progress in Biological Sciences 1016-1058 Winter and Spring 2017 دانشگاه تهران
Sahand Communications in Mathematical Analysis 2322-5807 Autumn 2019 دانشگاه مراغه
Science 1016-1058 2000 دانشگاه تهران
science and Technology (A: siences) 1028-6276 Autumn 2015 دانشگاه شیراز
|
 • pISSN: 2322-1399 eISSN: 2588-3739
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن گیاهان دارویی ایران
  مدیر مسئول: دکتر کامکار جایمند
  سردبیر: دکتر محمدباقر رضایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Summer-Autumn 2019)
 • pISSN: 2251-7871 eISSN: 2251-788X
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه کاشان
  مدیر مسئول: دکتر محمد الماسی کاشی
  سردبیر: دکتر مسعود صلواتی نیاسری
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 1735-7004? eISSN: 2423-5911
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن نانو فناوری ایران
  سردبیر: دکتر غلامعلی منصوری، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر
  آخرین شماره ثبت شده: سال پانزدهم شماره 3 (Summer 2019)
 • eISSN: 2645-565X
  دوفصلنامه علوم پایه - مطالعات میان رشته ای
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر حمیدرضا پوراعتماد
  سردبیر: دکتر مجید عشقی گرجی، دکتر مجید اسحاقی گرجی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (2018)
 • pISSN: 2383-188x
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر رویا احمدی
  سردبیر: دکتر رویا احمدی، رضا قیاسی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 4 (Autumn 2019)
 • pISSN: 2423 -6977
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: محمدهادی فرهی
  سردبیر: دکتر علیرضا سهیلی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (2019)
 • pISSN: 2588-5723 eISSN: 2008-5427
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا امیرتیموری
  سردبیر: دکتر جعفر بی آزار
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 2 (Summer-Autumn 2019)
 • pISSN: 2423-7361 eISSN: 2538-2489
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر قهرمان سلوکی نژاد
  سردبیر: دکتر سیداحمد جنابعلی جهرمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2228-6055
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
  مدیر مسئول: دکتر آرش جباری
  سردبیر: دکتر محمدمجید مجتهدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (2014)
 • pISSN: 2155-8221 eISSN: 2322-2808
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
  مدیر مسئول: دکتر مژگان فرزامی سپهر
  سردبیر: دکتر مه لقا قربانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 4 (Summer 2019)
 • pISSN: 2383-451X eISSN: 2383-4501
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر مجتبی اردستانی
  سردبیر: دکتر عبدالرضا کرباسی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 4 (Autumn 2019)
 • pISSN: 1016-1058
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا نوری دلوئی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (2000)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال