فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم پایه

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۱۸۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Group Theory 2251-7650 Jun 2020 دانشگاه اصفهان
Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 1021-9986 Jul-Aug 2019 جهاد دانشگاهی
Journal of Mahani Mathematical Research Center 2251-7952 Summer and Autumn 2019 دانشگاه شهید باهنر کرمان
Iranian Journal of Mathematical Chemistry 2228-6489 Autumn 2019 دانشگاه کاشان
Mathematical Linguistics 2423-575x March 2016 دکتر طیبه موسوی میانگاه
Journal of Mathematical Modeling 2345-394X Winter 2020 دانشگاه گیلان
Journal of Mathematical Nanoscience Summer-Autumn 2018 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics 1735-4463 2019 دانشگاه تربیت مدرس
Mathematics Interdisciplinary Research 2538-3639 Autumn 2019 دانشگاه کاشان
Journal of Medicinal Plants and By-products 2322-1399 Summer and Autumn 2019 انجمن گیاهان دارویی ایران
Molecular Biology Research Communications 2322-181X Mar 2020 دانشگاه شیراز
Journal of Nano Structures 2251-7871 Winter 2020 دانشگاه کاشان
International Journal Of Nanoscience and Nanotechnology 1735-7004? Winter 2020 انجمن نانو فناوری ایران
Journal of Neurodevelopmental Cognition 2645-565X 2019 دانشگاه شهید بهشتی
International Journal of new Chemistry 2383-188x Spring 2020 دکتر رویا احمدی
International Journal Of Nonlinear Analysis And Applications 2008-6822 winter-spring 2020 دانشگاه سمنان
Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization 2423 -6977 2020 دانشگاه فردوسی مشهد
International Journal of Optics and Photonics 1735-8590 2019 انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
Journal of Optoelectronical Nanostructures 2423-7361 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
Organic Chemistry Journal 2228-6055 2014 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
|
  • pISSN: 2423-575x
    دوفصلنامه زبانشناسی رایانشی و ریاضی و کمی و پیکره ای, فناوری اطلاعات, هوش مصنوعی, مهندسی نرم افزار به زبان انگلیسی
    صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: دکتر طیبه موسوی میانگاه
    آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 1 (March 2016)
  • pISSN: 2251-7871 eISSN: 2251-788X
    فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
    صاحب امتیاز: دانشگاه کاشان
    مدیر مسئول: دکتر محمد الماسی کاشی
    سردبیر: دکتر مسعود صلواتی نیاسری
    آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Winter 2020)
  • eISSN: 2645-565X
    دوفصلنامه علوم پایه - مطالعات میان رشته ای
    صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
    مدیر مسئول: دکتر حمیدرضا پوراعتماد
    سردبیر: دکتر مجید عشقی گرجی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (2019)
  • pISSN: 2423-7361 eISSN: 2538-2489
    فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
    صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
    مدیر مسئول: دکتر قهرمان سلوکی نژاد
    سردبیر: دکتر سید احمد جنابعلی جهرمی
    آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (Winter 2020)
  • pISSN: 2228-6055
    فصلنامه به زبان انگلیسی
    صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
    مدیر مسئول: دکتر آرش جباری
    سردبیر: دکتر محمدمجید مجتهدی
    آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (2014)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال