فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم پایه

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۲۰۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Frontiers in Chemical Research 2717-2309 Winter and Spring 2020 دانشگاه ایلام
Journal of Fuzzy Extension and Applications 2717-3453 Spring 2021 موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
Iranian journal of fuzzy systems 1735-0654 Nov-Dec 2021 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Journal of Genetic Resources 2423-4257 Summer-Autumn 2021 دانشگاه مازندران
Journal of Geoconservation Research Winter-Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Geopersia 2228-7817 Winter-Spring 2021 دانشگاه تهران
Global Analysis and Discrete Mathematics Summer and Autumn 2021 دانشگاه دامغان
Global Journal of Environmental Science and Management 2383-3572 Winter 2022 دکتر جعفر نوری
Human, Health and halal Metrics Winter-Spring 2021 مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران
Iranian Journal of Ichthyology 2383-1561 Sep 2021 انجمن ماهی شناسی ایران
International Journal of Industrial Mathematics 2008-5621 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Inorganic Chemistry Research 2538-1865 Jun 2021 انجمن شیمی ایران
Journal of Interface, Thin Film and Low Dimension Systems 2645-4173 Winter-Spring 2020 دانشگاه الزهرا
International Journal of Group Theory 2251-7650 Dec 2021 دانشگاه اصفهان
Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 1021-9986 Sep-Oct 2021 جهاد دانشگاهی
Journal of Linear and Topological Algebra 2252-0201 Summer 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
Journal of Mahani Mathematical Research Center 2251-7952 Winter-Spring 2021 دانشگاه شهید باهنر کرمان
Journal of mathematic and modeling in Finance 2783-0578 Winter - Spring 2021 دانشگاه علامه طباطبایی
Journal of Mathematical Analysis and Convex Optimization 2717-0624 2021 دانشگاه لرستان
Journal of Mathematical Analysis and its Contemporary Applications Summer 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
|
 • pISSN: 2228-7817 eISSN: 2228-7825
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر حسین رحیم پور
  سردبیر: دکتر علی کنعانیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 1 (Winter-Spring 2021)
 • pISSN: 2383-1561 eISSN: 2383-0964
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ماهی شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر یزدان کیوانی
  سردبیر: دکتر حمیدرضا اسماعیلی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 3 (Sep 2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال