فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم پایه

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۱۹۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Geoconservation Research Summer-Autumn 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Geopersia 2228-7817 2019 دانشگاه تهران
Global Analysis and Discrete Mathematics Winter and Spring 2020 دانشگاه دامغان
Global Journal of Environmental Science and Management 2383-3572 Summer 2020 دکتر جعفر نوری
Human, Health and halal Metrics Summer Autumn 2020 مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران
Iranian Journal of Ichthyology 2383-1561 Dec 2019 انجمن ماهی شناسی ایران
International Journal of Industrial Mathematics 2008-5621 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Journal of Interface, Thin Film and Low Dimension Systems 2645-4173 Summer-Autumn 2018 دانشگاه الزهرا
International Journal of Group Theory 2251-7650 Jun 2020 دانشگاه اصفهان
Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 1021-9986 March & April 2021 جهاد دانشگاهی
Journal of Linear and Topological Algebra 2252-0201 Autumn 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
Journal of Mahani Mathematical Research Center 2251-7952 Summer and Autumn 2019 دانشگاه شهید باهنر کرمان
Journal of Mathematical Analysis and Convex Optimization 2717-0624 2020 دانشگاه لرستان
Journal of Mathematical Analysis and its Contemporary Applications Spring 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
Iranian Journal of Mathematical Chemistry 2228-6489 Autumn 2019 دانشگاه کاشان
Mathematical Linguistics 2423-575x March 2016 دکتر طیبه موسوی میانگاه
Journal of Mathematical Modeling 2345-394X Winter 2020 دانشگاه گیلان
Journal of Mathematical Nanoscience Summer-Autumn 2018 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics 1735-4463 2019 دانشگاه تربیت مدرس
Journal of Mathematics and Modeling in Finance 2783-0578 Winter - Spring 2021 دانشگاه علامه طباطبایی
|
 • pISSN: 2228-7817 eISSN: 2228-7825
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر حسین رحیم پور
  سردبیر: دکتر علی کنعانیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (2019)
 • دوفصلنامه علوم پایه - مطالعات میان رشته ای
  صاحب امتیاز: مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر بهروز جنت
  سردبیر: دکتر نفیسه صادقی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Summer Autumn 2020)
 • pISSN: 2383-1561 eISSN: 2383-0964
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ماهی شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر یزدان کیوانی
  سردبیر: دکتر حمیدرضا اسماعیلی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 4 (Dec 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال