فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه برق

ردیف ۴۱ تا ۵۵ از ۵۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه عصر برق 3828-2588 پاییز 1399 انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
نشریه علوم رایانشی زمستان 1399 انجمن انفورماتیک ایران
نشریه فرماندهی و کنترل زمستان 1398 انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران
نشریه فناوری اطلاعات و ارتباطات انتظامی 2717-1876 زمستان 1399 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا (مرکز تحقیقات کاربردی فاوا)
فصلنامه فنی و مهندسی مدرس 1027-5940 زمستان 1388 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه محاسبات نرم 2322-3707 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه کاشان
فصلنامه مدل سازی در مهندسی 2008-4854 تابستان 1399 دانشگاه سمنان
مجله مهندسی برق 2008-7799 زمستان 1399 رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مجله مهندسی برق و الکترونیک ایران 1735-7152 بهار 1399 دکتر حسن غفوری فرد
نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران 1682-3745 تابستان 1399 جهاد دانشگاهی
فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی زمستان 1399 دانشگاه کاشان
فصلنامه هوش محاسباتی در مهندسی برق 2251-6530 زمستان 1398 دانشگاه اصفهان
مجله کنترل 2008-8345 زمستان 1398 انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران
نشریه کنترل صنعتی 2588-4158 پاییز و زمستان 1395 انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران
مجله کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران 2322-2344 زمستان 1399 انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران
|
 • pISSN: 3828-2588
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
  مدیر مسئول: دکتر حبیب رجبی مشهدی
  سردبیر: دکتر جواد ساده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 14 (پاییز 1399)
 • فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن انفورماتیک ایران
  مدیر مسئول: مهندس ابراهیم نقیب زاده مشایخ
  سردبیر: دکتر عباس نوذری دالینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 19 (زمستان 1399)
 • pISSN: 2008-8345 eISSN: 2538-3752
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران
  مدیر مسئول: دکتر ایرج گودرزنیا
  سردبیر: دکتر علی خاکی صدیق
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 4 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2588-4158
  دوفصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران
  مدیر مسئول: مهندس عباس شعری مقدم
  سردبیر: دکتر سید علی اکبر صفوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1395)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال