فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کشاورزی

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۲۴۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Water Sciences Research 2251-7405 2013 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
نشریه آب و توسعه پایدار 2423-5474 بهار 1400 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه آب و خاک 2008-4757 مرداد و شهریور 1400 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله آبخوان و قنات 2588-3852 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه بیرجند
فصلنامه آبزیان زینتی 2423-4575 تابستان 1400 انجمن علمی ماهیان زینتی ایران
مجله آبیاری و زهکشی ایران 2008-7942 خرداد و تیر 1400 انجمن آبیاری و زهکشی ایران
نشریه آفات و بیماریهای گیاهی 1026-5007 اسفند 1399 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی 2345-5845 پاییز و زمستان 1399 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
فصلنامه استراتژی راهبردی جنگل زمستان 1398 دکتر یوسف تقی ملایی
مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی 2008-4722 بهار 1400 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه اقتصاد کشاورزی 2008-5524 بهار 1400 انجمن علمی اقتصاد کشاورزی ایران
فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه 1022-4211 تابستان 1400 وزارت جهاد کشاورزی
نشریه اکو بیولوژی تالاب 2322-214x تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مجله اکو هیدرولوژی 2423-6098 تابستان 1400 دانشگاه تهران
مجله اکوفیزیولوژی بذر 2423-6675 بهار و تابستان 1396 دانشگاه بیرجند
فصلنامه برنامه ریزی منابع جنگلی زمستان 1395 دانشگاه شهرکرد
نشریه به زراعی نهال و بذر 2008-6946 پاییز و زمستان 1398 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
مجله به زراعی کشاورزی 8337-2008 بهار 1399 دانشگاه تهران
مجله به نژادی گیاهان زراعی و باغی 2383-3122 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه بهره برداری و پرورش آبزیان 2345-427x بهار 1400 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
|
 • pISSN: 2251-7405
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا پیرستانی
  سردبیر: دکتر محمود شفاعی بجستان
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (2013)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال