فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه پزشکی

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۵۱۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Avicenna Journal of Dental Research 2008-7695 Mar 2019 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Environmental Health Engineering 2423-6292 Dec 2018 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Medical Biochemistry 2345-4113 Dec 2018 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Medical Biotechnology 2008-2835 Oct-Dec 2019 جهاد دانشگاهی
Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology 2383-2436 2018 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Phytomedicine 2228-7930 Oct 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Basic & Clinical Pathophysiology 2322-1895 Winter and Spring 2019 دانشگاه شاهد
Basic and Clinical Cancer Research 2228-6527 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Basic and Clinical Neuroscience 2008-126X Jul-Aug 2019 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Basic Medical Sciences 2008-3866 Jan 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Biolmpacts 2228-5660 2019 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Biological and Biomedical Journal 2423-4478 2018 دکتر محسن آسوری
Biomedical Physics & Engineering 2251-7200 Aug 2019 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Biomedicine International 2251-6689 2013 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Biostatistics and Epidemiology 2383-420X Winter 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Blood & Cancer 2088-4595 Sep 2019 انجمن خون و سرطان کودکان ایران
Bulletin of Emergency And Trauma 2322-2522 Jul 2019 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Cancer Management 2008-2398 Nov 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Cardio -Thoracic Medicine 2345-2447 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Cardio Vascular and Thoracic Research 2008-5117 2019 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
|
 • pISSN: 2008-7695 eISSN: 2423-7582
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی همدان
  مدیر مسئول: دکتر پرویز ترک زبان
  سردبیر: دکتر مینا جزایری
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 1 (Mar 2019)
 • pISSN: 2228-7930 eISSN: 2228-7949
  دوماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر محمد رمضانی
  سردبیر: دکتر محمدحسین بسک آبادی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 6 (Oct 2019)
 • pISSN: 2228-6527 eISSN: 2228-5466
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی محققی
  سردبیر: دکتر کاظم زنده دل
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 2 (2019)
 • pISSN: 2008-126X eISSN: 2228-7442
  دوماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ایران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدتقی جغتایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 4 (Jul-Aug 2019)
 • pISSN: 2228-5660 eISSN: 2228-5652
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا رشیدی
  سردبیر: دکتر یدالله امیدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 4 (2019)
 • eISSN: 2251-7200
  دوماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول: دکتر مهدی زاده
  سردبیر: مریم شکری
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 4 (Aug 2019)
 • pISSN: 2383-420X
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمود محمودی مجدآبادی
  سردبیر: دکتر حجت زراعتی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (Winter 2019)
 • pISSN: 2088-4595
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن خون و سرطان کودکان ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدسعید رحیمی نژاد
  سردبیر: دکتر حسن ابوالقاسمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 3 (Sep 2019)
 • pISSN: 2322-2522
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول: دکتر شهرام بلندپرواز
  سردبیر: دکتر حمیدرضا عباسی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 3 (Jul 2019)
 • pISSN: 2345-2447 eISSN: 2322-5750
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر رضا باقری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2008-5117 eISSN: 2008-6830
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا یعقوبی
  سردبیر: دکتر مسعود پزشکیان، دکتر صمد غفاری
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 4 (2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال