فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه پزشکی

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۵۴۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Auditory and Vestibular Research 2423-480X 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection 2383-0301 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Dental Research 2008-7695 Jun 2019 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Environmental Health Engineering 2423-6292 Jun 2019 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Medical Biochemistry 2345-4113 Jun 2019 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Medical Biotechnology 2008-2835 Apr-Jun 2021 جهاد دانشگاهی
Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology 2383-2436 2019 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Pharmaceutical Research 2717-1884 Dec 2020 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Phytomedicine 2228-7930 May 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Annals of Bariatric Surgery 2717-3887 Winter 2019 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Journal of Basic & Clinical Pathophysiology 2322-1895 2019 دانشگاه شاهد
Basic and Clinical Cancer Research 2228-6527 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Basic and Clinical Neuroscience 2008-126X Nov-Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iranian Journal of Basic Medical Sciences 2008-3866 May 2021 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Journal of Basic Research in Medical Sciences 2383-0972 2019 دانشگاه علوم پزشکی ایلام
International journal of basic science in medicine 2476-664X Sep 2020 دانشگاه علوم پزشکی زابل
Biolmpacts 2228-5660 2020 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
International Biological and Biomedical Journal 2423-4478 Winter 2019 دکتر محسن آسوری
Journal of Biomedical Physics & Engineering 2251-7200 Apr 2020 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Biomedicine International Journals 2251-6689 2013 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
|
 • eISSN: 2717-1884
  فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی - داروسازی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی همدان
  مدیر مسئول: دکتر کتایون درخشنده
  سردبیر: دکتر رضا محجوب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Dec 2020)
 • pISSN: 2228-7930 eISSN: 2228-7949
  دوماهنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر محمد رمضانی
  سردبیر: دکتر محمدحسین بسک آبادی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 3 (May 2020)
 • pISSN: 2228-6527 eISSN: 2228-5466
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی محققی
  سردبیر: دکتر کاظم زنده دل
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 3 (2019)
 • pISSN: 2228-5660 eISSN: 2228-5652
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا رشیدی
  سردبیر: دکتر یدالله امیدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال