فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ب)

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۲۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری 2322-309X بهار 1400 دانشگاه مازندران
فصلنامه برنایان زمستان 1389 و بهار 1390
ماهنامه برهان اندیشه مهر 1399 سید امیرعلی ناقدی
ماهنامه بزرگراه رایانه اسفند 1396 سید محمد رضایی ناظمی
ماهنامه بسپار (علوم و صنایع پلیمر) 1563-1737 تیر 1400 مهندس تبسم علیزاد منیر
دو ماهنامه بسپار (علوم و صنایع پوشرنگ، رزین و چسب) 1563-1737 اردیبهشت 1400 مهندس تبسم علیزاد منیر
فصلنامه بسپارش 2252-0449 بهار 1400 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
دو ماهنامه بشارت 1735-2681 مهر الی دی 1399 موسسه معارف اسلامی امام رضا
فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی 2676-5233 بهار 1400 دفتر مطالعات و تحقیقات سازمان عقیدتی سیاسی ناجا
مجله بلاغت کاربردی و نقد بلاغی 2476-3209 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه پیام نور
مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران 1726-3689 زمستان 1398 انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
دو ماهنامه بنا دی 1392 انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
ماهنامه بندر و دریا 1023-5957 فروردین و اردیبهشت 1400 سازمان بنادر و دریانوردی
نشریه به زراعی نهال و بذر 2008-6946 پاییز و زمستان 1398 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
مجله به زراعی کشاورزی 8337-2008 بهار 1399 دانشگاه تهران
مجله به نژادی گیاهان زراعی و باغی 2383-3122 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه به نژادی نهال و بذر 2008-6954 بهار 1398 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
فصلنامه به هنگام بهار 1400 علی شریفی قزوینی
فصلنامه بهائی شناسی بهار 1400 دکتر عبدالحسین فخاری
فصلنامه بهبود دانشگاه صنعتی اصفهان
|
 • pISSN: 2676-5233 eISSN: 2676-5241
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دفتر مطالعات و تحقیقات سازمان عقیدتی سیاسی ناجا
  مدیر مسئول: دکتر رضا دوستدار
  سردبیر: دکتر مجید معارف
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 56 (بهار 1400)
 • دوماهنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد هادی نژاد حسینیان
  سردبیر: دکتر محسن تهرانی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 56 (دی 1392)
 • دوفصلنامه علمی, فنی, تحلیلی, خبری
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر مهدی بیجاری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 35
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال