فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ج)

ردیف ۶۱ تا ۷۲ از ۷۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه جهان انرژی 4102-1735 تیر 1386 امید میرچولی
دوماهنامه جهان دامپروری مهر و آبان 1391 دکتر احمد رحمانی
ماهنامه جهان سبز 2476-4027 اسفند 1395 انتشارات فنی ایران
ماهنامه جهان گستر تیر 1399 نسرین ابراهیمی ساعتی
جهان معدن فروردین 1399 نعمت الله شهبازی
نشریه جهان نوین بهار 1399 داوود قادرزاده
ماهنامه جهان کتاب 1681-9705 بهمن و اسفند 1398 طلیعه خادمیان
ماهنامه جهانگردان آذر 1395 سجاد محمدی
فصلنامه جهانگردی نیاوران پاییز و زمستان 1389 مریم طهرانچیان
مجله جهانی رسانه - نسخه فارسی 2008-0468 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه جوشکاری زمستان 1398 انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران
ماهنامه جیبی زمستان 1390 مهندس علی نکویی
|
 • pISSN: 2476-4027
  ماهنامه محیط زیست و توسعه پایدار
  صاحب امتیاز: انتشارات فنی ایران
  مدیر مسئول: آرش قلمی فرد
  سردبیر: مرتضی تفرشی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 12 (اسفند 1395)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران
  مدیر مسئول: مهندس عبدالوهاب ادب آوازه
  سردبیر: شورای نویسندگان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 94 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال