فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف د)

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۸۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه دانش و پژوهش حقوقی 2223-5874 بهار و تابستان 1397 دانشگاه شهید چمران اهواز
فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی 1563-3314 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی 2345-3753 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
مجله دانش و توسعه 2008-1456 اسفند 1389 دانشگاه فردوسی مشهد
دو فصلنامه دانش و فناوری هوافضا 2322-1070 پاییز 1398 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
ماهنامه دانش و کامپیوتر 1735-3475 تیر 1389 فاطمه حافظیان
فصلنامه دانش کشاورزی 2008-5141 تابستان 1388 دانشگاه تبریز
فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار 2476-4310 بهار 1399 دانشگاه تبریز
مجله دانش یوگا اردیبهشت 1400 سید عبدالحمید موحدی نایینی
مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 1735-5338 بهمن و اسفند 1399 دانشگاه علوم پزشکی اراک
مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 7280-2228 تابستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز 2322-3839 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی البرز
مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام 1563-4728 اسفند 1399 دانشگاه علوم پزشکی ایلام
مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل 1561-4107 فروردین 1399 دانشگاه علوم پزشکی بابل
مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 2197-1607 بهار 1400 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 2345-542x پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 2810 -2538 بهار 1399 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 2008-8701 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 1735-3165 بهار 1400 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 1735-1448 Dec 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
|
 • pISSN: 2008-1456
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر محمدحسین مهدوی عادلی
  سردبیر: دکتر محمود هوشمند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (اسفند 1389)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال