فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف د)

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۹۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دانشکده پزشکی اصفهان 1027-7595 هفته چهارم اسفند 1398 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1683-1764 اسفند 1398 دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1735-4013 آذر و دی 1398 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشکده پزشکی زابل 2645-880X پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی زابل
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 0196-1026 تابستان 1386 دانشگاه تهران
دانشکده دندان پزشکی اصفهان 1735-255x پاییز 1398 دانشگاه اصفهان
دانشکده دندانپزشکی مشهد 1560-9286 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشکده علوم پزشکی نیشابور 2476-2768 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
دانشکده فنی دانشگاه تهران 0803-1026 اسفند 1388 دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی کرمان 2345-4989 پاییز 1397 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی 3080-1028 1387 دانشگاه فردوسی مشهد
دراسات الادب المعاصر 2538-5941 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
دراسات حدیثه فی نهج البلاغه بهار و تابستان 1398 دانشگاه پیام نور
دراسات فی العلوم الانسانیه 2383-4269 زمستان 1397 دانشگاه تربیت مدرس
دراسات فی اللغه العربیه و آدابها 2008-9023 1398 دانشگاه سمنان
دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها 2538-4678 1397 دانشگاه شیراز
دریا فنون 2423-6853 پاییز 1398 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
دست آوردهای روانشناسی بالینی بهار 1396 دانشگاه شهید چمران اهواز
دستاورد 1025-0840 بهار و تابستان 1397 دانشگاه هنر
دستاوردهای روانشناختی 2228-6144 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
|
 • pISSN: 2423-6853
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
  مدیر مسئول: رحیم مالمیر
  سردبیر: دکتر سیدمحمدرضا موسوی میرکلائی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال