فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ر)

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۰۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه روابط خاک و گیاه 2008-9935 بهار 1400 دانشگاه صنعتی اصفهان
نشریه روان پرستاری 2345-2501 بهمن و اسفند 1398 انجمن علمی پرستاری ایران
فصلنامه روان سنجی زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی 2252-0031 بهار 1400 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه روانشناسی بالینی 2008-501X پاییز 1400 دانشگاه سمنان
مجله روان شناسی فرهنگی 2588-7211 پاییز و زمستان 1399 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)
فصلنامه روان شناسی مدرسه تابستان 1400 دانشگاه محقق اردبیلی
فصلنامه روان شناسی و دین 2008-1782 بهار 1400 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
فصلنامه روان شناسی کاربردی 2008-4331 پاییز 1400 دانشگاه شهید بهشتی
مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران 1735-4315 تابستان 1400 دانشگاه علوم پزشکی ایران
فصلنامه روانشناسی 1680-8436 تابستان 1400 دکتر جواد اژه ای
نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت 2345-2188 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شاهد
نشریه روانشناسی پیری 2423-7647 تابستان 1400 دانشگاه رازی کرمانشاه
فصلنامه روانشناسی تحلیلی شناختی 2822-2476 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی 1735-305x بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
فصلنامه روانشناسی تربیتی 2538-3183 بهار 1400 دانشگاه علامه طباطبایی
نشریه روانشناسی خانواده 2423-4060 پاییز و زمستان 1399 انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران
فصلنامه روانشناسی سلامت 2322-1283 تابستان 1400 دانشگاه پیام نور
فصلنامه روانشناسی شناختی 2345-5780 بهار 1400 دانشگاه خوارزمی
نشریه روانشناسی معاصر 2008-1243 پاییز و زمستان 1398 انجمن روانشناسی ایران
|
 • pISSN: 2008-9935 eISSN: 2008-9082
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی حاج عباسی
  سردبیر: دکتر محمدرضا مصدقی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (بهار 1400)
 • pISSN: 2008-1782
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محمدناصر سقای بی ریا
  سردبیر: دکتر محمدرضا احمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 53 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال