فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ع)

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۳۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله علوم حرکتی و رفتاری 2645-7806 بهار 1399 مهدی تاراجیان
دو فصلنامه علوم حرکتی و ورزش پاییز و زمستان 1389 دانشگاه خوارزمی
فصلنامه علوم خبری 2382-9788 تابستان 1398 دکتر عباس اسدی
علوم خلاقیت شناسی و حل مسئله ابداعیTRIZ 1464-1735 پاییز و زمستان 1384 سید مهدی گلستان هاشمی
نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) 1019-9632 زمستان 1398 وزارت جهاد کشاورزی
مجله علوم دامی ایران 2008-4773 زمستان 1398 دانشگاه تهران
نشریه علوم دانشگاه خوارزمی 1686-8222 پاییز 1393 دانشگاه خوارزمی
مجله علوم دانشگاه شهید چمران اهواز بهار 1388 دانشگاه شهید چمران اهواز
نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران 2423-3633 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهرکرد
نشریه علوم رایانشی پاییز 1398 انجمن انفورماتیک ایران
فصلنامه علوم روانشناختی 1735-7462 مرداد 1399 دکتر محمود منصور
فصلنامه علوم زراعی ایران 5540-1562 بهار 1399 انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
فصلنامه علوم زمین 1023-7429 بهار 1399 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ماهنامه علوم زمین و معدن دی 1397 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
فصلنامه علوم زیستی ورزشی 2008-9325 زمستان 1398 دانشگاه تهران
نشریه علوم سبزی ها 2676-4814 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه ایلام
فصلنامه علوم سیاسی 1735-0557 زمستان 1398 دانشگاه باقرالعلوم
مجله علوم غذایی و تغذیه 2008-0123 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
مجله علوم گیاهان زراعی ایران 2008-4811 پاییز 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه علوم محیطی 1735-1324 تابستان 1399 دانشگاه شهید بهشتی
|
 • pISSN: 1023-7429 eISSN: 2645-4963
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
  مدیر مسئول: علیرضا شهیدی
  سردبیر: دکتر منوچهر قرشی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 115 (بهار 1399)
 • ماهنامه خبری ,تحلیلی ,آموزشی و اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
  مدیر مسئول: رضا جدیدی
  سردبیر: الهام معینی جزنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 153 (دی 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال