فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ع)

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۳۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله علوم حرکتی و رفتاری 2645-7806 زمستان 1399 مهدی تاراجیان
نشریه علوم حرکتی و ورزش پاییز و زمستان 1389 دانشگاه خوارزمی
فصلنامه علوم خبری 2382-9788 پاییز 1399 دکتر عباس اسدی
علوم خلاقیت شناسی و حل مسئله ابداعیTRIZ 1464-1735 پاییز و زمستان 1384 سید مهدی گلستان هاشمی
نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) 1019-9632 زمستان 1399 وزارت جهاد کشاورزی
مجله علوم دامی ایران 2008-4773 زمستان 1398 دانشگاه تهران
مجله علوم دانشگاه تهران 1058-1016 تابستان 1389 دانشگاه تهران
نشریه علوم دانشگاه خوارزمی 1686-8222 پاییز 1393 دانشگاه خوارزمی
مجله علوم دانشگاه شهید چمران اهواز بهار 1388 دانشگاه شهید چمران اهواز
نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران 2423-3633 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهرکرد
نشریه علوم رایانشی زمستان 1399 انجمن انفورماتیک ایران
فصلنامه علوم روانشناختی 1735-7462 بهمن 1399 دکتر محمود منصور
فصلنامه علوم زراعی ایران 5540-1562 زمستان 1399 انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
فصلنامه علوم زمین 1023-7429 زمستان 1399 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ماهنامه علوم زمین و معدن دی 1397 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
فصلنامه علوم زیستی ورزشی 2008-9325 زمستان 1399 دانشگاه تهران
نشریه علوم سبزی ها 2676-4814 بهار و تابستان 1399 دانشگاه ایلام
مجله علوم سیاسی 2345-5195 پاییز 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فصلنامه علوم سیاسی 1735-0557 پاییز 1399 دانشگاه باقرالعلوم
مجله علوم غذایی و تغذیه 2008-0123 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
|
 • فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن انفورماتیک ایران
  مدیر مسئول: مهندس ابراهیم نقیب زاده مشایخ
  سردبیر: دکتر عباس نوذری دالینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 19 (زمستان 1399)
 • pISSN: 1023-7429 eISSN: 2645-4963
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
  مدیر مسئول: علیرضا شهیدی
  سردبیر: دکتر منوچهر قرشی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 118 (زمستان 1399)
 • ماهنامه خبری ,تحلیلی ,آموزشی و اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
  مدیر مسئول: رضا جدیدی
  سردبیر: الهام معینی جزنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 153 (دی 1397)
 • pISSN: 2345-5195
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
  مدیر مسئول: دکتر میرابراهیم صدیق
  سردبیر: دکتر محمد ساوجی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (پاییز 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال