فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ن)

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۳۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 1735-1545 پاییز 1399 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
فصلنامه نظام ها و خدمات اطلاعاتی 2251-7626 زمستان 1395 و بهار 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نشریه نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان 2538_5240 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
نشریه نظریه های نوین اقتصادی پاییز 1393 موسسه آموزش عالی رجا
نشریه نظریه های نوین حسابداری 2322-2638 تابستان 1394 موسسه آموزش عالی رجا
فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد 2423-6578 زمستان 1399 دانشگاه تبریز
نشریه نظریه و عمل در برنامه درسی 2345-4938 پاییز و زمستان 1399 انجمن مطالعات برنامه درسی
ماهنامه نفت پارس خرداد 1389 شرکت نفت پارس
ماهنامه نفت و انرژی فروردین 1400 مهندس خشایار شکیبی
ماهنامه نفت و پالایش 2322-4886 اسفند 1399 سارا ذبیحی
ماهنامه نفت و روغن 5656-1735 فروردین و اردیبهشت 1396 موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
ماهنامه نفت، گاز و انرژی 2251-6182 آذر 1399 مهندس محمد چاقری
فصلنامه نفس 2322-4517 تابستان 1398 پژوهشکده سل و بیماری های ریوی
فصلنامه نقاشان امروز زمستان 1396 حمید توکلی
دو فصلنامه نقد ادب معاصر عربی 2322-5068 بهار و تابستان 1399 دانشگاه یزد
فصلنامه نقد ادبی 2008-0360 بهار 1400 دانشگاه تربیت مدرس
پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت 2382-9575 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
دو فصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی 2008-7330 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شهید بهشتی
ماهنامه نقد سینما 8042-1023 مرداد 1387 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
فصلنامه نقد و بررسی کتاب تهران زمستان 1399 هرمز همایون پور
|
 • pISSN: 2008-0360 eISSN: 2538-2179
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم خدایار
  سردبیر: دکتر محمود فتوحی رودمعجنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 53 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال