فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف C)

ردیف ۶۱ تا ۷۳ از ۷۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Controlled Release Journal 2013 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Journal of Craniomaxillofacial Research 2345-5489 Spring 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Crescent Journal of Medical and Biological Sciences 2148-9696 Apr 2020 شرکت بین المللی پارت طب ارس
Journal of Critical Care Nursing 2008-3084 تابستان 1400 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Critical Comments in Biomedicine 2717-0403 Summer-Autumn 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Journal of Critical Literary Studies 2676-699X Spring and Summer 2021 دانشگاه کردستان
Crop Breeding Journal 2008-868x Winter-Spring 2019 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
Journal Of Crop Protection 2251-9041 2021 دانشگاه تربیت مدرس
Current Journal of Neurology 2008-384X Spring 2021 انجمن متخصصین مغز و اعصاب ایران
Current Medical Mycology 2423-3439 Mar 2021 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Journal of Current Ophthalmology 2452-2325 Dec 2019 انجمن چشم پزشکی ایران
Current Research in Medical Sciences 2538-6212 Spring-Summer 2021 دانشگاه علوم پزشکی بابل
Curriculum Research 2717-3429 Autumn 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
|
 • فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  مدیر مسئول: دکتر مرتضی رفیعی تهرانی
  سردبیر: دکتر مهرداد حمیدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (2013)
 • pISSN: 2008-868x eISSN: 2423-4605
  سالنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
  مدیر مسئول: دکتر گودرز نجفیان
  سردبیر: دکتر محمدرضا جلال کمالی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (Winter-Spring 2019)
 • pISSN: 2251-9041 eISSN: 2251-905X
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر علی اصغر طالبی
  سردبیر: دکتر سعید محرمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 3 (2021)
 • eISSN: 2008-384X
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن متخصصین مغز و اعصاب ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسین پاکدامن
  سردبیر: دکتر شهریار نفیسی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیستم شماره 2 (Spring 2021)
 • pISSN: 2423-3439 eISSN: 2423-3420
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  مدیر مسئول: دکتر محمدتقی هدایتی
  سردبیر: دکتر طاهره شکوهی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Mar 2021)
 • eISSN: 2717-3429
  دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
  مدیر مسئول: دکتر بتول فقیه آرام
  سردبیر: دکتر علیرضا عراقیه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Autumn 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال