فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۲۲۹۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Archives of Anesthesiology and Critical Care Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Archives of Bone and Joint Surgery 2345-4644 Jul 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Archives of Breast Cancer 2383-0425 May 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Archives Of Cardiovascular Imaging 2322-5327 May 2016 انجمن تحقیقات اکو کاردیوگرافی ایران
Archives of Clinical Infectious Diseases Jun 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Archives of Hygiene Sciences 2322-4916 Winter 2019 دانشگاه علوم پزشکی قم
Archives of Iranian Medicine 1029-2977 June 2019 فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
Archives of Medical Laboratory Sciences Fall 2017 انجمن علمی جامعه آزمایشگاه
Archives of Neuroscience Jul 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Archives Of Occupational Health 2588-3070 July 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Archives of Pediatric Infectious Diseases 2322-1828 Jul 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Archives of Razi Institute 0365-3439 Spring 2019 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
Archives of Trauma Research 2251-953X Oct-Dec 2018 دانشگاه علوم پزشکی کاشان
Arthropod-Borne Diseases 2322-1984 Mar 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Artificial Intelligence and Data Mining 2322-5211 Summer 2019 دانشگاه صنعتی شاهرود
Artificial Intelligence in Electrical Engineering 2345-4652 Spring 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
Arya Atherosclerosis 1735-3955 2019 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Asia Pacific Journal of Medical Toxicology 2322-2611 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Asian journal of civil engineering 1563-0854 Dec 2017 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
Asian Journal Of Health Psychology 2588-4204 Autumn 2017-Winter 2018 موسسه علمی روان شناسی سلامت ایران
|
 • pISSN: 2383-0425
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر احمد کاویانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (May 2019)
 • pISSN: 2322-5327
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن تحقیقات اکو کاردیوگرافی ایران
  مدیر مسئول: دکتر زهرا اجاقی حقیقی
  سردبیر: دکتر آنیتا صادق پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (May 2016)
 • pISSN: 2322-4916
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی قم
  مدیر مسئول: دکتر ابوالفضل ایرانی خواه
  سردبیر: دکتر احمدرضا یاری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Winter 2019)
 • pISSN: 1029-2977 eISSN: 1735-3947
  ماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر ایرج فاضل
  سردبیر: دکتر رضا ملک زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و دوم شماره 6 (June 2019)
 • eISSN: 2322-5769
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر سیدحسن امامی رضوی
  سردبیر: دکتر مجید سمیعی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (Jul 2019)
 • pISSN: 2322-1828 eISSN: 2322-1836
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر عبدالله کریمی
  سردبیر: دکتر صدیقه رفیعی طباطبایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 3 (Jul 2019)
 • pISSN: 2251-953X
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کاشان
  مدیر مسئول: دکتر اسماعیل فخاریان
  سردبیر: دکتر محمدرضا فاضل
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 4 (Oct-Dec 2018)
 • pISSN: 2322-1984
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا یعقوبی ارشادی
  سردبیر: دکتر حسن وطن دوست
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 1 (Mar 2019)
 • pISSN: 1735-3955 eISSN: 2251-6638
  دوماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر نیزل صراف زادگان
  سردبیر: دکتر معصومه صادقی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پانزدهم شماره 2 (2019)
 • pISSN: 1563-0854 eISSN: 2522-011X
  دوماهنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
  مدیر مسئول: دکتر محمد شکرچی زاده
  سردبیر: دکتر علی کاوه
  آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 8 (Dec 2017)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال