فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۲۷۳۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Applied Health Information Technology 2717-3631 Winter-Spring 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Iranian Journal of Applied Language Studies 2008-5494 Winter and Spring 2021 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Iranian Journal of Applied Linguistics 1735-1634 Sep 2019 دانشگاه خوارزمی
Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances 2383-591X Winter and Spring 2021 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Applied Research Journal 2423-4796 Apr 2018 مهندس حسین فراهانی
Journal of Applied Research in Water and Wastewater 2476-6283 Summer and Autumn 2020 دانشگاه رازی کرمانشاه
Applied Research on English Language 2252-0198 Jul 2021 دانشگاه اصفهان
Journal of Applied Research on Industrial Engineering 2538-5100 Spring 2021 موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
Iranian Journal of Archaeological Studies 2251-743X 2017 دانشگاه سیستان و بلوچستان
International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning 2228-7337 Dec 2021 دانشگاه علم و صنعت ایران
International Journal of Architecture and Urban Development 2228-7396 Summer 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Journal of Archives in Military Medicine 2345-5071 Jun 2021 دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
Archives of Academic Emergency Medicine 2645-4904 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Archives of Advances in Biosciences 2008-4978 Summer 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Archives of Anesthesiology and Critical Care 2423-5849 Summer 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Archives of Bone and Joint Surgery 2345-4644 Jul- Aug 2021 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Archives of Breast Cancer 2383-0425 Aug 2021 دکتر احمد کاویانی
Archives Of Cardiovascular Imaging 2322-5327 Jan-Jun 2018 انجمن تحقیقات اکو کاردیوگرافی ایران
Archives of Clinical Infectious Diseases 2345-2641 Apr 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Archives of Hygiene Sciences 2322-4916 Spring 2021 دانشگاه علوم پزشکی قم
|
 • pISSN: 2345-5071
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدحسین لشکری
  سردبیر: دکتر علیرضا خوشدل
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (Jun 2021)
 • pISSN: 2322-5327
  دوفصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن تحقیقات اکو کاردیوگرافی ایران
  مدیر مسئول: دکتر زهرا اجاقی حقیقی
  سردبیر: دکتر آنیتا صادق پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (Jan-Jun 2018)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال