فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۸۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
انسان و محیط زیست 1562-5532 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
اکو بیولوژی تالاب 2322-214x پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
باستان شناسی ایران 2251-9548 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
برنامه ریزی منطقه ای 2251-6735 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
بوم شناسی علف های هرز 2283-1073 بهار و تابستان 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
بوم شناسی گیاهان زراعی 2423-7957 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
بین المللی محاسبات و مدل سازی ریاضی 2228-6225 Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
بیولوژی کاربردی 2538-3434 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
بیومکانیک ورزشی 2476-4906 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
پاتوبیولوژی مقایسه ای 2228-5962 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
پایداری، توسعه و محیط زیست 2423-3846 زمستان 1396 انجمن متخصصان محیط زیست ایران
پژوهش در برنامه ریزی درسی 2008-1197 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
پژوهش در علوم کشاورزی 1735-8884 تابستان 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
پژوهش علف های هرز 2008-6563 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
پژوهش نامه تاریخ 1735-8221 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
پژوهش ها و مطالعات علوم رفتاری 2228-7884 بهار 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
پژوهش های اعتقادی کلامی 1735-9899 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
پژوهش های بالینی دام های بزرگ 1735-9783 بهار 1394 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی 2008-5567 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
پژوهش های جامعه شناختی 1735-5516 بهار 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
|
 • pISSN: 2251-6735 eISSN: 2423-7051
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر علی شمس الدینی
  سردبیر: دکتر علی شکور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 36 (زمستان 1398)
 • pISSN: 1735-9899
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
  مدیر مسئول: دکتر محمود قیوم زاده
  سردبیر: دکتر محمدحسن قدردان قراملکی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 37 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال