فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۳۴۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Management, Accounting and Economics 2383-2126 Jul 2021 دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی
Journal of International Marketing Modeling Winter-Spring 2021 دانشگاه مازندران
Journal of Medical Library and Information Science 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Message of Thaqalayn 2045-1040 Autumn 2017
Journal of Modern Research in English Language Studies 2676-5357 Autumn 2021 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
Journal of Money & Economy 1735-1057 Fall 2020 پژوهشکده پولی و بانکی
International Journal of Motor Control and Learning 2676-3451 2021 دکتر مهدی شهبازی
Natural Environment Change 2476-4159 Winter - Spring 2017 دانشگاه تهران
Journal of new advances in English Language Teaching and Applied Linguistics 2927-2676 Winter and Spring 2021 دکتر سید فواد ابراهیمی
Journal of New Approaches in Sport Sciences 2588-6614 Winter-Spring 2021 دانشگاه علامه طباطبایی
International Journal of New Political Economy 2717-1485 Winter - Spring 2021 دانشگاه شهید بهشتی
Journal of New Studies in Sport Management 2717-4069 Summer 2021 دانشگاه شهید باهنر کرمان
Journal of Peace Studies of Religions 2717-4247 Spring-Summer 2021 حجت الاسلام دکتر طاهر امینی گلستانی
Persian Literary Studies Journal 2322-2557 Winter 2019 دانشگاه شیراز
Persica Antiqua 2783-2295 Summer and Autumn 2021 گروه پژوهشی باستان کاوی تیسافرن
Journal of Petroleum Business Review 2645-4726 Spring 2021 دانشگاه صنعت نفت
International Journal of Political Science 2228-6217 Spring 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Journal of Iranian Political Studies 2676-5527 Summer 2018 دانشگاه فردوسی مشهد
journal of preventive counselling 2783-1825 Spring 2021 دانشگاه محقق اردبیلی
International Journal of Psychology 2008-1251 Summer-Autumn 2020 انجمن روانشناسی ایران
|
 • pISSN: 1735-1057 eISSN: 2588-7114
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده پولی و بانکی
  مدیر مسئول: دکتر مسعود نیلی
  سردبیر: دکتر غلامعلی شرزه ای
  آخرین شماره ثبت شده: سال پانزدهم شماره 4 (Fall 2020)
 • pISSN: 2783-2295
  دوفصلنامه باستان شناسی
  صاحب امتیاز: گروه پژوهشی باستان کاوی تیسافرن
  مدیر مسئول: دکتر شاهین آریامنش
  سردبیر: دکتر رضا مهرآفرین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (Summer and Autumn 2021)
 • eISSN: 2783-1825
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه محقق اردبیلی
  مدیر مسئول: احمدرضا کیانی
  سردبیر: دکتر حسین قمری گیوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 4 (Spring 2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال