فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم اجتماعی

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۵۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه 2322-4371 بهار و تابستان 1400 دانشگاه تبریز
مجله جامعه شناسی ایران 1735-1901 زمستان 1398 انجمن جامعه شناسی ایران
نشریه جامعه شناسی تاریخی 2322-1941 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه جامعه شناسی فرهنگی 2717-1736 تابستان 1398 دکتر جعفر شویچی
مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی 2383-0395 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه مازندران
نشریه جامعه شناسی هنر و ادبیات 2538-5046 بهار و تابستان 1399 دانشگاه تهران
نشریه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی 2645-5641 بهار و تابستان 1399 دانشگاه تبریز
فصلنامه جامعه شناسی کاربردی 2008-5745 زمستان 1399 دانشگاه اصفهان
نشریه جامعه مهدوی پاییز و زمستان 1399 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه 2538-2209 زمستان 1398 انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
مجله جریان شناسی دینی معرفتی در عرصه بین الملل پاییز و زمستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه جستارهای اجتماعی 1395 مجید حسینی نثار
دو فصلنامه جمعیت پاییز و زمستان 1398 سازمان ثبت احوال کشور
مجله جهانی رسانه - نسخه فارسی 2008-0468 بهار و تابستان 1399 دانشگاه تهران
نشریه حکمرانی متعالی تابستان 1399 دانشگاه عالی دفاع ملی
فصلنامه دانش انتظامی خراسان جنوبی 2322-1038 زمستان 1399 فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی دفتر تحقیقات کاربردی
نشریه فصلنامه دانش انتظامی همدان 2383-3548 پاییز 1399 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا (تحقیقات کاربردی همدان)
نشریه دانش مبارزه با مواد مخدر پاییز و زمستان 1399 دانشگاه علوم انتظامی امین
دوفصلنامه دانش های بومی ایران 2345-6019 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
مجله دراسات فی العلوم الانسانیه 2383-4269 پاییز 1398 دانشگاه تربیت مدرس
|
  • دوفصلنامه علوم انسانی - آینده پژوهی
    صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
    مدیر مسئول: دکتر نجف لکزایی
    سردبیر: حجت الاسلام دکتر حسین الهی نژاد
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال