فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم اجتماعی

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۵۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه جامعه شناسی آموزش و پرورش 2322-1445 بهار و تابستان 1400 انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران
نشریه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه 2322-4371 بهار و تابستان 1400 دانشگاه تبریز
مجله جامعه شناسی ایران 1735-1901 پاییز 1399 انجمن جامعه شناسی ایران
نشریه جامعه شناسی تاریخی 2322-1941 بهار و تابستان 1400 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه جامعه شناسی فرهنگ و هنر 2717-2414 بهار 1399 دانشگاه کردستان
نشریه جامعه شناسی فرهنگی 2717-1736 تابستان 1398 دکتر جعفر شویچی
مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی 2383-0395 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه مازندران
نشریه جامعه شناسی هنر و ادبیات 2538-5046 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه تهران
نشریه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی 2645-5641 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه تبریز
فصلنامه جامعه شناسی کاربردی 2008-5745 تابستان 1400 دانشگاه اصفهان
نشریه جامعه مهدوی پاییز و زمستان 1399 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه 2538-2209 زمستان 1399 انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
مجله جریان شناسی دینی معرفتی در عرصه بین الملل پاییز و زمستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه جستارهای اجتماعی 2423-6128 1400 مجید حسینی نثار
دو فصلنامه جمعیت پاییز و زمستان 1398 سازمان ثبت احوال کشور
مجله جهانی رسانه - نسخه فارسی 2008-0468 بهار و تابستان 1399 دانشگاه تهران
نشریه حکمرانی متعالی پاییز 1399 دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
فصلنامه دانش انتظامی خراسان جنوبی 2322-1038 بهار 1400 فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی دفتر تحقیقات کاربردی
فصلنامه دانش انتظامی همدان 2383-3548 تابستان 1400 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
نشریه دانش مبارزه با مواد مخدر پاییز و زمستان 1399 دانشگاه علوم انتظامی امین
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال