فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فقه و حقوق

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۱۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه دانش حقوق مدنی 2322-1712 بهار و تابستان 1399 دانشگاه پیام نور
نشریه دانش و پژوهش حقوقی 2223-5874 بهار و تابستان 1397 دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشنامه حقوق اقتصادی 2322-4177 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
دانشنامه های حقوقی 2717-2074 زمستان 1399 پژوهشکده حقوق و قانون ایران
نشریه دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1399 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
فصلنامه رای : مطالعات آرای قضایی ?2476-4566 پاییز 1399 پژوهشگاه قوه قضاییه
نشریه رویه قضایی حقوق خصوصی 2476-7581 بهار و تابستان 1396 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
نشریه رویه قضایی حقوق عمومی 2476-7581 1394 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
نشریه رویه قضایی حقوق کیفری 2476-7581 بهار و تابستان 1396 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف 2645-3843 پاییز 1399 جواد ساسانی
مجله علم و وکالت 2676-6353 پاییز 1398 کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
فصلنامه فقه 1735-3181 زمستان 1399 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
مجله فقه حکومتی بهار و تابستان 1398 دکتر محمدتقی دشتی
مجله فقه مقارن 2322-1976 بهار و تابستان 1399 دانشگاه مذاهب اسلامی
فصلنامه فقه و اصول 2008-9139 زمستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
دوفصلنامه فقه و حقوق ارتباطات پاییز و زمستان 1391 پژوهشکده باقرالعلوم
نشریه فقه و حقوق خانواده 2538-5291 بهار و تابستان 1399 دانشگاه امام صادق
نشریه فقه و حقوق خصوصی پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید مطهری
نشریه فقه و حقوق نوین 2717-1469 اسفند 1399 دکتر عبدالله علیزاده
فصلنامه فقه و حقوق کیفری بهار 1400 سید مرتضی موسوی تبار
|
 • pISSN: 2676-6353
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
  مدیر مسئول: دکتر سید محمدتقی علوی
  سردبیر: دکتر اسماعیل رحیمی نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 5 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1735-3181
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
  مدیر مسئول: عبدالرضا ایزدپناه
  سردبیر: دکتر رضا اسفندیاری (اسلامی)
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 104 (زمستان 1399)
 • pISSN: 2322-1976
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه مذاهب اسلامی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محمدحسین مختاری
  سردبیر: دکتر عابدین مومنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 15 (بهار و تابستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال