فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فقه و حقوق

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۸۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله فقه حکومتی بهار و تابستان 1398 دکتر محمدتقی دشتی
مجله فقه مقارن 2322-1976 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه مذاهب اسلامی
فصلنامه فقه و اصول 2008-9139 بهار 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
دوفصلنامه فقه و حقوق ارتباطات پاییز و زمستان 1391 پژوهشکده باقرالعلوم
نشریه فقه و حقوق اسلامی 2251-7553 بهار وتابستان 1398 دانشگاه تبریز
نشریه فقه و حقوق خانواده 2538-5291 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه امام صادق
نشریه فقه و حقوق خصوصی پاییز و زمستان 1397 دانشگاه شهید مطهری
نشریه فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 بهار و تابستان 1398 دانشکده الهیات و معارف اسلامی
نشریه فقه، حقوق و علوم جزا 2538-3787 بهار 1399 دکتر مسعود گایینی
فصلنامه قانون یار 2538-3701 زمستان 1398 دکتر بهنام اسدی
نشریه قضاوت بهار 1398 مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
فصلنامه حقوقی گواه بهار و تابستان 1388 دانشگاه امام صادق
فصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامی 2251-6272 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های حقوق تطبیقی) 2251-6751 زمستان 1398 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه مطالعات اصول فقه امامیه 2476-4345 پاییز و زمستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه مطالعات حقوق انرژی 2538-3140 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی 2322-5637 بهار و تابستان 1397 بنیاد صیانت از حقوق شهروندی
مجله مطالعات حقوق تطبیقی 1735-496X پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 زمستان 1398 دانشگاه تهران
نشریه مطالعات حقوق عمومی 2423-8120 تابستان 99 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 2322-1976
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه مذاهب اسلامی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محمدحسین مختاری
  سردبیر: دکتر عابدین مومنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 14 (پاییز و زمستان 1398)
 • فصلنامه خبری و آموزشی
  صاحب امتیاز: مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
  مدیر مسئول: احسان مظفری
  سردبیر: دکتر منصور امینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 97 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال