فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه اقتصاد

ردیف ۶۱ تا ۷۳ از ۷۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان بهار 1400 سحر افخمی پور
دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی 2008-4102 بهار و تابستان 1400 دانشگاه امام صادق
فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی 1626-1735 تابستان 1400 موسسه مطالعات بین المللی انرژی
نشریه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل 2383-3602 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه رازی کرمانشاه
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 2530-2322 پاییز 1400 دانشگاه بوعلی سینا
نشریه مطالعات امنیت اقتصادی بهار 1400 پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر
فصلنامه مطالعات نوین بانکی 2645-5420 بهار 1400 دکتر زهرا اسدی
نشریه مطالعات و سیاستهای اقتصادی 2423-4648 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه مفید قم
نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه 6409-2538 مرداد 1400 منیژه ملایی
نشریه معرفت اقتصاد اسلامی 2042-2322 پاییز و زمستان 1399 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
مجله نامه مفید 9938-1027 زمستان 1392 دانشگاه مفید قم
نشریه نظریه های نوین اقتصادی پاییز 1393 موسسه آموزش عالی رجا
فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد 2423-6578 تابستان 1400 دانشگاه تبریز
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال