فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه اقتصاد

ردیف ۶۱ تا ۷۰ از ۷۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل 2383-3602 بهار و تابستان 1398 دانشگاه رازی کرمانشاه
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 2530-2322 زمستان 1399 دانشگاه بوعلی سینا
نشریه مطالعات امنیت اقتصادی پاییز 1399 پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر
فصلنامه مطالعات نوین بانکی 2645-5420 پاییز 1399 دکتر زهرا اسدی
نشریه مطالعات و سیاستهای اقتصادی 2423-4648 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه مفید قم
نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه 6409-2538 فروردین 1400 منیژه ملایی
نشریه معرفت اقتصاد اسلامی 2042-2322 بهار و تابستان 1399 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
مجله نامه مفید 9938-1027 زمستان 1392 دانشگاه مفید قم
نشریه نظریه های نوین اقتصادی پاییز 1393 موسسه آموزش عالی رجا
فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد 2423-6578 زمستان 1399 دانشگاه تبریز
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال