فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مدیریت

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۹۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری پاییز 1396 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
مدیریت برند 2345-3222 بهار 1397 دانشگاه الزهرا
مدیریت بهره وری 2008-8736 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مدیریت توسعه فناوری 2008-5060 بهار 1398 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
مدیریت توسعه و تحول بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مدیریت تولید و عملیات 2251-6409 بهار و تابستان 1398 دانشگاه اصفهان
مدیریت در دانشگاه اسلامی 2345-5713 پاییز و زمستان 1397 پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
مدیریت دولتی 2008-5877 تابستان 1398 دانشگاه تهران
مدیریت راهبردی دانش سازمانی 2645-4262 بهار 1398 دانشگاه امام حسین (ع)
مدیریت سازمان های دولتی 2322-522X تابستان 1398 دانشگاه پیام نور
مدیریت سرمایه اجتماعی 2423-6071 تابستان 1398 دانشگاه تهران
مدیریت صنعتی 2008-5885 زمستان 1397 دانشگاه تهران
مدیریت صنعتی 2008-9007 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
مدیریت عملیات خدمات زمستان 1397 موسسه آموزش عالی راهبرد شمال
مدیریت فراگیر 2476-5996 بهار 1398 دکتر فرشته داوری
مدیریت فردا 2228-6047 بهار 1398 مرکز پژوهشی مدیریت راهبردی فردا
مدیریت فرهنگ سازمانی 2423-6942 تابستان 1398 دانشگاه تهران
مدیریت فناوری اطلاعات 2008-5893 Autumn 2018 دانشگاه تهران
مدیریت منابع در نیروی انتظامی بهار 1398 دانشگاه علوم انتظامی امین
مدیریت نظامی 1735-5699 زمستان 1397 دانشگاه افسری امام علی (ع)
|
 • pISSN: 2345-3222 eISSN: 2538-1482
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا
  مدیر مسئول: دکتر زهرا رزمی
  سردبیر: دکتر محمدعلی بابایی زکیلکی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (بهار 1397)
 • pISSN: 2008-8736
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
  مدیر مسئول: دکتر سلیمان ایران زاده
  سردبیر: دکتر ناصر میرسپاسی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 49 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2008-5877 eISSN: 2423-5342
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر بابک سهرابی
  سردبیر: دکتر علی اصغر پورعزت
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2008-9007
  فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
  مدیر مسئول: دکتر بهروز زارعی
  سردبیر: دکتر منصور خاکسار
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 47 (بهار 1398)
 • pISSN: 2228-6047 eISSN: 2228-6047
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی مدیریت راهبردی فردا
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا علی احمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 58 (بهار 1398)
 • pISSN: 2423-6942
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمود میرخلیلی، دکتر علیرضا محمدرضائی
  سردبیر: دکتر حسین خنیفر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1735-5699
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه افسری امام علی (ع)
  مدیر مسئول: دکتر فتح الله رشیدزاده
  سردبیر: دکتر عباس خورشیدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 72 (زمستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال