فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم پایه

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۷۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Sciences, Islamic Republic of Iran 1016-1104 Autumn 2019 دانشگاه تهران
The Iranian Journal of Botany 1029-788X بهار و تابستان 1398 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
The Iranian Statistical Society 1726-4057 آبان 1398 انجمن آمار ایران
the Persian Gulf (Marine Science) 2008-7985 2016 انجمن علوم و فنون دریایی ایران
Theoretical and Applied Physics 2251-7227 December 2011 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
Theory of Approximation and Applications 1735-8337 Winter and Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Transactions on Combinatorics 2251-8657 Sep 2019 دانشگاه اصفهان
Wildlife and Biodiversity 2588-3526 Summer and Autumn 2019 دانشگاه اراک
اقیانوس شناسی 1562-1057 بهار 1398 موسسه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
انجمن مهندسی صوتیات ایران 5748-2345 بهار و تابستان 1398 انجمن مهندسی صوتیات ایران
اندیشه آماری 1026-8944 بهار و تابستان 1398 انجمن آمار ایران
انسان و محیط زیست 1562-5532 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
اکتشاف و تولید نفت و گاز 2538-1652 مهر 1398 شرکت ملی نفت ایران
اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی 2322-3235 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
ایمنی زیستی تابستان 1397 انجمن ایمنی زیستی ایران
ایمنی زیستی تابستان 1395 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
بررسی های آمار رسمی ایران 2008-5214 بهار و تابستان 1397 مرکز آمار ایران
بلور شناسی و کانی شناسی ایران 1726-3689 پاییز 1398 انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
بوم شناسی آبزیان 2751-2322 بهار 1398 دانشگاه هرمزگان
بین المللی محاسبات و مدل سازی ریاضی 2228-6225 Winter 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
|
 • pISSN: 2008-7985
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علوم و فنون دریایی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا بنازاده ماهانی
  سردبیر: دکتر شهربانو عریان
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 24 (2016)
 • pISSN: 2251-7227 eISSN: 2251-7235
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر محمد قرآن نویس
  سردبیر: دکتر داوود درانیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 3 (December 2011)
 • pISSN: 2251-8657 eISSN: 2251-8665
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا عبداللهی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 3 (Sep 2019)
 • pISSN: 1562-1057 eISSN: 2476-6755
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
  مدیر مسئول: دکتر بهروز ابطحی
  سردبیر: دکتر احمد سواری
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 37 (پیاپی 48، بهار 1398)
 • pISSN: 2538-1652 eISSN: 2538-1652
  ماهنامه علمی-ترویجی علوم پایه
  صاحب امتیاز: شرکت ملی نفت ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد ناصری، دکتر حجت ربیعی
  سردبیر: دکتر سیدعلی معلمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 169 (مهر 1398)
 • pISSN: 2751-2322
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه هرمزگان
  مدیر مسئول: دکتر مرتضی یوسف زادی
  سردبیر: دکتر احسان کامرانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 4 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال