فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم پایه

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۶۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
The Iranian Statistical Society 1726-4057 2019خرداد 1397 انجمن آمار ایران
the Persian Gulf (Marine Science) 2008-7985 2016 انجمن علوم و فنون دریایی ایران
Theoretical and Applied Physics 1735-9325 December 2011 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
Theory of Approximation and Applications 1735-8337 Winter and Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Transactions on Combinatorics 2251-8657 Jun 219 دانشگاه اصفهان
Wildlife and Biodiversity 2588-3526 Spring 2019 دانشگاه اراک
اقیانوس شناسی 1562-1057 بهار 1398 موسسه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
انجمن مهندسی صوتیات ایران 2345-5748 پاییز و زمستان 1397 انجمن مهندسی صوتیات ایران
اندیشه آماری 1026-8944 پاییز و زمستان 1397 انجمن آمار ایران
انسان و محیط زیست 1562-5532 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
اکتشاف و تولید نفت و گاز تیر 1398 شرکت ملی نفت ایران
اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی 2322-3235 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
ایمنی زیستی تابستان 1395 نشریه کارگروه ایمنی زیستی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
ایمنی زیستی تابستان 1397 انجمن ایمنی زیستی ایران
بررسی های آمار رسمی ایران 2008-5214 پاییز و زمستان 1396 مرکز آمار ایران
بلور شناسی و کانی شناسی ایران 1726-3689 تابستان 1398 انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
بوم شناسی آبزیان 2751-2322 پاییز 1397 دانشگاه هرمزگان
بین المللی محاسبات و مدل سازی ریاضی 2228-6225 Fall 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پایداری، توسعه و محیط زیست 2423-3846 زمستان 1396 انجمن متخصصان محیط زیست ایران
پترولوژی 2228-5210 بهار 1398 دانشگاه اصفهان
|
 • pISSN: 2008-7985
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علوم و فنون دریایی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا بنازاده ماهانی
  سردبیر: دکتر شهربانو عریان
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 23 (2016)
 • pISSN: 1735-9325
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر محمد قرآن نویس
  سردبیر: دکتر هادی سوالونی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 3 (December 2011)
 • pISSN: 2588-3526
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه اراک
  مدیر مسئول: دکتر مرتضی نادری
  سردبیر: دکتر حمیدرضا رضایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 3 (Spring 2019)
 • pISSN: 1562-5532
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر مجید عباسپور طهرانی فرد
  سردبیر: دکتر منصور غیاث الدین
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفدهم شماره 1 (بهار 1398)
 • فصلنامه خبری
  صاحب امتیاز: نشریه کارگروه ایمنی زیستی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا زمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (تابستان 1395)
 • pISSN: 2751-2322
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه هرمزگان
  مدیر مسئول: دکتر مرتضی یوسف زادی
  سردبیر: دکتر احسان کامرانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (پاییز 1397)
 • pISSN: 2228-5210
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحسن طباطبایی منش
  سردبیر: دکتر قدرت ترابی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 37 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال