فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کشاورزی

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۲۳۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
بوم شناسی کاربردی 2251-9157 بهار 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
بوم شناسی کشاورزی 2008-7713 بهار 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
بیماری های مشترک انسان و دام پاییز و زمستان 1393 دانشگاه شهرکرد
بیماریهای گیاهی 0006-2774 زمستان 1397 انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
بیوتکنولوژی دامپزشکی 1392 دانشگاه شیراز
بیوتکنولوژی کشاورزی 2228-6705 بهار 1398 انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
پژوهش آب ایران 2008-1235 تابستان 1398 دانشگاه شهرکرد
پژوهش آب در کشاورزی 2228-7140 بهار 1398 موسسه تحقیقات خاک و آب
پژوهش در تغذیه دام پاییز و زمستان 1393 دانشگاه شهرکرد
پژوهش در علوم کشاورزی 1735-8884 تابستان 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
پژوهش در نشخوار کنندگان 2345-4253 زمستان 1397 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پژوهش علف های هرز 2008-6563 بهار و تابستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 1735-6652 بهار 1398 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی
پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی) 1019-9632 بهار 1398 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
پژوهش های بالینی دام های بزرگ 1735-9783 بهار 1394 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
پژوهش های بذر ایران 2383-1251 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه یاسوج
پژوهش های به زراعی 2008-6601 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
پژوهش های پنبه ایران 2345-5306 پاییز و زمستان 1397 موسسه تحقیقات پنبه ایران
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی 2008-5567 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
پژوهش های تولید گیاهی 2322-2050 بهار 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
|
 • pISSN: 2251-9157
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر مهدی بصیری
  سردبیر: دکتر نصرالله محبوبی صوفیانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 27 (بهار 1398)
 • pISSN: 2008-1235
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهرکرد
  مدیر مسئول: حسین صمدی بروجنی
  سردبیر: دکتر سیدحسن طباطبایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 33 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1735-6652
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی
  مدیر مسئول: دکتر سیدجلال الدین بصام، دکتر علی اکبر مویدی
  سردبیر: دکتر ایرج ملک محمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 48 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال