فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کشاورزی

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۲۴۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی 2423-7957 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
مجله بوم شناسی کاربردی 2476 - 3128 پاییز 1399 دانشگاه صنعتی اصفهان
نشریه بوم شناسی کشاورزی 2008-7713 زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله بیماری های مشترک انسان و دام پاییز و زمستان 1393 دانشگاه شهرکرد
فصلنامه بیماریهای گیاهی 0006-2774 زمستان 1398 انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
مجله بیوتکنولوژی دامپزشکی 1392 دانشگاه شیراز
مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 2228-6705 زمستان 1399 انجمن بیوتکنولوژی ایران
مجله بیولوژی کاربردی 2538-3434 پاییز 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
مجله پژوهش آب ایران 2008-1235 زمستان 1399 دانشگاه شهرکرد
مجله پژوهش آب در کشاورزی 2228-7140 زمستان 1398 موسسه تحقیقات خاک و آب
دو فصلنامه پژوهش در تغذیه دام پاییز و زمستان 1393 دانشگاه شهرکرد
مجله پژوهش در نشخوار کنندگان 2345-4253 زمستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجله پژوهش علف های هرز 2008-6563 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 1735-6652 تابستان 1399 وزارت جهاد کشاورزی
فصلنامه پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی) 1019-9632 بهار 1400 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
فصلنامه پژوهش های بالینی دام های بزرگ 1735-9783 بهار 1394 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
نشریه پژوهش های بذر ایران 2383-1251 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه یاسوج
مجله پژوهش های پنبه ایران 2345-5306 بهار و تابستان 1399 موسسه تحقیقات پنبه ایران
مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی 2008-5567 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فصلنامه پژوهش های تولید گیاهی 2322-2050 زمستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
|
 • pISSN: 2476 - 3128 eISSN: 2476 - 3217
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر مهدی بصیری
  سردبیر: دکتر نصرالله محبوبی صوفیانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 33 (پاییز 1399)
 • pISSN: 2008-1235 eISSN: 2345-6655
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهرکرد
  مدیر مسئول: دکتر حسین صمدی بروجنی
  سردبیر: دکتر سید حسن طباطبایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (زمستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال