فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه هنر و معماری

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۸۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر 2008-5079 تابستان 1400 دکتر مصطفی بهزادفر
نشریه معماری و شهرسازی ایران 2248-589X بهار و تابستان 1400 انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران
نشریه معماری و شهرسازی پایدار 6274-2588 بهار و تابستان 1400 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مجله منظر 2008-7446 پاییز 1400 پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
نشریه نامه معماری و شهرسازی 2008-2649 بهار 1400 دانشگاه هنر
نشریه نامه هنرهای تجسمی و کاربردی 2008-2649 تابستان 1400 دانشگاه هنر
نشریه نامه هنرهای نمایشی و موسیقی 2008-2649 تابستان 1399 دانشگاه هنر
فصلنامه نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی 2322-4991 پاییز 1400 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه نگارینه (هنر اسلامی) 2382-9885 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه بیرجند
فصلنامه نگره 1735-4560 بهار 1400 دانشگاه شاهد
مجله هنر و تمدن شرق 2345-6639 پاییز 1400 پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
فصلنامه هنرهای تجسمی 2228-6039 تابستان 1400 دانشگاه تهران
فصلنامه هنرهای زیبا 1025-9570 بهار 1388 دانشگاه تهران
فصلنامه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی 2228-6020 تابستان 1399 دانشگاه تهران
نشریه هنرهای صناعی اسلامی 2588-316x پاییز و زمستان 1398 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
نشریه هنرهای صناعی ایران پاییز و زمستان 1399 دانشگاه کاشان
نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی 2228-6012 تابستان 1400 دانشگاه تهران
نشریه هنرهای کاربردی 2252-0260 بهار 1400 دانشگاه سمنان
فصلنامه هویت شهر 1735-9562 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فصلنامه کیمیای هنر 2251-8630 تابستان 1400 فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
|
 • pISSN: 2008-7446 eISSN: 2008-2169
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر سید امیر منصوری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 56 (پاییز 1400)
 • pISSN: 1735-4560
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر علی اصغر شیرازی
  سردبیر: دکتر حبیب الله آیت اللهی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 57 (بهار 1400)
 • pISSN: 2345-6639
  فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
  مدیر مسئول: دکتر سید امیر منصوری
  سردبیر: دکتر شهره جوادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 33 (پاییز 1400)
 • pISSN: 1735-9562 eISSN: 2676-5489
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر حمید ماجدی
  سردبیر: دکتر فرح حبیب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (تابستان 1400)
 • pISSN: 2251-8630
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر عبدالحسین لاله
  سردبیر: حسن بلخاری قهی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (تابستان 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال