فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه پزشکی

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۵۱۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Cardiovascular Research Journal 2251-9130 Sep 2019 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Caring Sciences 2251-9920 Sep 2019 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Case Reports in Clinical Practice 2538-2683 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Case Reports in Practice 2322-5041 Jul 2018 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Caspian Journal of Dental Research 2251-9890 Sep 2019 دانشگاه علوم پزشکی بابل
Caspian Journal of Health Research 2423-8171 2019 دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Caspian Journal of Internal Medicine 2008-6164 2019 دانشگاه علوم پزشکی بابل
Caspian Journal of Neurological Sciences 2383-4307 Jul 2019 دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Caspian Journal of Pediatrics 2423-4729 2018 دانشگاه علوم پزشکی بابل
Caspian Journal of Reproductive Medicine 2423-5660 2017 دانشگاه علوم پزشکی بابل
Cell Journal 2228-5806 Spring 2020 جهاد دانشگاهی
Chemical Health Risks 2251-6719 Summer 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
Child Neurology 2008-0700 Autumn 2019 انجمن اعصاب کودکان ایران
Children and Adolescents 2645-6435 Mar 2019 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Chronic Diseases Journal 2226-2345 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Client-Centered Nursing Care 2476-4132 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Clinical and Basic Research 2538-3736 2019 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Clinical Neuroscience Journal 2383-2096 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Clinical Research in Paramedical Sciences 2322-1593 Jun 2019 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Community Based Nursing and Midwifery 2322-2476 Oct 2019 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
|
 • eISSN: 2251-9920
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  مدیر مسئول: دکتر وحید زمان زاده
  سردبیر: دکتر منیژه سیاح ملی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 3 (Sep 2019)
 • pISSN: 2538-2683 eISSN: 2538-2691
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر سیدفرشاد علامه
  سردبیر: دکتر شاهین آخوندزاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2322-5041
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدباقر اولیا
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (Jul 2018)
 • pISSN: 2251-9890 eISSN: 2322-2395
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بابل
  مدیر مسئول: دکتر احسان موعودی
  سردبیر: دکتر سینا حقانی فر
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (Sep 2019)
 • pISSN: 2008-6164 eISSN: 2008-6172
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بابل
  مدیر مسئول: سیدمظفر ربیعی
  سردبیر: دکتر علی شبستانی منفرد
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 4 (2019)
 • pISSN: 2383-4307 eISSN: 2423-4818
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی گیلان
  مدیر مسئول: دکتر علی محمدزاده جوریابی
  سردبیر: دکتر عالیا صابری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (Jul 2019)
 • pISSN: 2423-4729 eISSN: 2383-3106
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بابل
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا اسماعیلی دوکی
  سردبیر: دکتر هادی سرخی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 1 (2018)
 • pISSN: 2228-5806 eISSN: 2228-5814
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی
  مدیر مسئول: دکتر حمید گورابی
  سردبیر: دکتر احمد حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و دوم شماره 1 (Spring 2020)
 • pISSN: 2251-6719 eISSN: 2251-6727
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
  مدیر مسئول: دکتر حمید هاشمی مقدم
  سردبیر: دکتر غلامحسن واعظی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (Summer 2019)
 • eISSN: 2645-6435
  فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسن اتوکش
  سردبیر: دکتر رزیتا حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 3 (Mar 2019)
 • pISSN: 2226-2345
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کردستان
  مدیر مسئول: دکتر طیب قدیمی
  سردبیر: دکتر فریبا فرهادی فر
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2476-4132
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ایران
  مدیر مسئول: دکتر فروغ رفیعی
  سردبیر: دکتر نورالدین محمدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (Spring 2019)
 • eISSN: 2538-3736
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی گلستان
  مدیر مسئول: دکتر تقی ریاحی
  سردبیر: دکتر عبدالجلال مرجانی، عبدالرضا فاضل
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 3 (2019)
 • pISSN: 2383-2096 eISSN: 2383-2096
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا زالی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2322-1593 eISSN: 2345-3338
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  مدیر مسئول: دکتر کامران سلیمی
  سردبیر: دکتر نصرالله سهرابی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Jun 2019)
 • pISSN: 2322-2476 eISSN: 2322-4835
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول: دکتر فریبا قدس بین
  سردبیر: دکتر رکسانا جان قربان
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 4 (Oct 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال