فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۳۶۸۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Archives Of Occupational Health 2588-3070 Jan 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Archives of Pediatric Infectious Diseases 2322-1828 Apr 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Archives of Razi Institute 0365-3439 Winter 2020 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
Archives of Trauma Research 2251-953X Jan-Mar 2020 دانشگاه علوم پزشکی کاشان
Journal of Arthropod-Borne Diseases 2322-1984 Jun 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Artificial Intelligence and Data Mining 2322-5211 Winter 2020 دانشگاه صنعتی شاهرود
Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering 2345-4652 Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
Arya Atherosclerosis 1735-3955 2020 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Asia Pacific Journal of Medical Toxicology 2322-2611 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Asian journal of civil engineering 1563-0854 Dec 2017 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
Asian Journal of Green Chemistry 2588-5839 Spring 2020 دکتر سامی سجادی فر
Iranian Journal of Astronomy and Astrophysic 2322-4924 Winter 2019 انجمن نجوم ایران
Auditory and Vestibular Research 2423-480X 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection 2383-0301 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Dental Research 2008-7695 Jun 2019 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Environmental Health Engineering 2423-6292 Jun 2019 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Medical Biochemistry 2345-4113 Jun 2019 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Medical Biotechnology 2008-2835 Jul-Sep 2020 جهاد دانشگاهی
Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology 2383-2436 2019 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Phytomedicine 2228-7930 May 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
|
  • pISSN: 2322-1828 eISSN: 2322-1836
    فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
    صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
    مدیر مسئول: دکتر عبدالله کریمی
    سردبیر: دکتر صدیقه رفیعی طباطبایی
    آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (Apr 2020)
  • pISSN: 2251-953X
    فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
    صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کاشان
    مدیر مسئول: اسماعیل فخاریان
    سردبیر: دکتر محمدرضا فاضل استرکی
    آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Jan-Mar 2020)
  • pISSN: 1735-3955 eISSN: 2251-6638
    دوماهنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
    صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
    مدیر مسئول: دکتر نضال صراف زادگان
    سردبیر: دکتر معصومه صادقی
    آخرین شماره ثبت شده: سال شانزدهم شماره 2 (2020)
  • pISSN: 1563-0854 eISSN: 2522-011X
    دوماهنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
    صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
    مدیر مسئول: دکتر محمد شکرچی زاده
    سردبیر: دکتر علی کاوه
    آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 8 (Dec 2017)
  • pISSN: 2228-7930 eISSN: 2228-7949
    دوماهنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
    صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
    مدیر مسئول: دکتر محمد رمضانی
    سردبیر: دکتر محمدحسین بسک آبادی
    آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 3 (May 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال