فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ع)

ردیف ۸۱ تا ۹۵ از ۹۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
علوم و فنون هسته ای 1735-1871 بهار 1398 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
علوم و فنون کشت های گلخانه ای 2008-9935 تابستان 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
علوم و مهندسی آب و فاضلاب 2588-3941 زمستان 1397 انجمن آب و فاضلاب ایران
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران تابستان 1398 انجمن آبخیزداری ایران
علوم و مهندسی آبیاری 2588-5952 تابستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
علوم و مهندسی جداسازی 2008-3963 بهار 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
علوم و مهندسی خوردگی 2251-6417 زمستان 1397 انجمن خوردگی ایران
علوم و مهندسی زلزله 2476-6097 بهار 1398 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
علوم و مهندسی سطح ایران 2008-6717 بهار 1398 انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
علوم و مهندسی محیط زیست 2476-4582 زمستان 1396 دانشگاه محیط زیست
علوم و مهندسی کامپیوتر 1389 انجمن کامپیوتر ایران
علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک 2008-918x پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
علوم کشاورزی ایران 1387 دانشگاه تهران
علوم کشاورزی و منابع طبیعی 1028-3099 1388 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عیار پژوهش در علوم انسانی 2008-1782 پاییز و زمستان 1395 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
|
 • pISSN: 1735-1871
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
  مدیر مسئول: دکتر بابک خدادوست
  سردبیر: دکتر محمد قنادی مراغه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 87 (بهار 1398)
 • pISSN: 2476-6097 eISSN: 2476-6100
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
  مدیر مسئول: دکتر محمدکاظم جعفری
  سردبیر: دکتر محمود حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (بهار 1398)
 • pISSN: 2008-6717
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسین ادریس
  سردبیر: دکتر فخرالدین اشرفی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال