فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ع)

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۰۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله علوم و فنون دریایی 2008-8965 زمستان 1398 انجمن علوم و فنون دریایی ایران
نشریه علوم و فنون زنبور عسل ایران 2476-6666 پاییز و زمستان 1398 انجمن علمی زنبور عسل ایران
نشریه علوم و فنون شیلات 2322-5513 تابستان 1400 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه علوم و فنون مدیریت اطلاعات 2476-6658 پاییز 1400 دانشگاه قم
فصلنامه علوم و فنون مرزی 2538-4090 پاییز 1400 دانشگاه علوم انتظامی امین
نشریه علوم و فنون منابع طبیعی بهار و تابستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
فصلنامه علوم و فنون نظامی 2008-191X بهار 1400 دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه علوم و فنون نقشه برداری 2322-102x تابستان 1400 انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
مجله علوم و فنون هسته ای 1735-1871 پاییز 1400 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب 2588-3941 بهار 1400 انجمن آب و فاضلاب ایران
مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران 2008-9554 تابستان 1400 انجمن آبخیزداری ایران
فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری 2588-5952 تابستان 1400 دانشگاه شهید چمران اهواز
نشریه علوم و مهندسی جداسازی 2008-3963 بهار و تابستان 1400 دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجله علوم و مهندسی زلزله 2476-6097 تابستان 1400 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران 2008-6717 زمستان 1399 انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
فصلنامه علوم و مهندسی محیط زیست 2476-4582 زمستان 1396 دانشگاه محیط زیست
نشریه علوم ورزش 4267-8002 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
نشریه علوم ورزشی و توان رزم 2717-364X پاییز و زمستان 1399 دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
نشریه علوم کاربردی سیب زمینی پاییز و زمستان 1399 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
نشریه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک 2008-918x پاییز و زمستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
|
 • pISSN: 2008-191X eISSN: 2676-4520
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسین ولی وندزمانی
  سردبیر: دکتر فرهاد جاویدراد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (بهار 1400)
 • pISSN: 4267-8002
  فصلنامه تربیت بدنی و علوم ورزشی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
  مدیر مسئول: دکتر عیدی علی جانی
  سردبیر: دکتر مهوش نوربخش
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 41 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال