فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف م)

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۴۹۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مدیریت توسعه و تحول پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مدیریت تولید و عملیات 2251-6409 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه اصفهان
مدیریت جهادی زمستان 1397 دکتر میثم لطیفی
مدیریت خاک 2345-4547 پاییز و زمستان 1393 دانشگاه شهرکرد
مدیریت خاک و تولید پایدار 2322-1267 پاییز 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مدیریت دارایی و تامین مالی 2383-1170 زمستان 1398 دانشگاه اصفهان
مدیریت دانش اسلامی 2476-7255 پاییز و زمستان 1398 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
مدیریت دانش سازمانی 3122-1735 بهار و تابستان 1387 دکتر سعید جعفری مقدم
مدیریت در آموزش و پرورش بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان 1383 وزارت آموزش و پرورش
مدیریت در اسلام پاییز و زمستان 1397 سیدصمصام الدین قوامی
مدیریت در دانشگاه اسلامی 2345-5713 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
مدیریت دولتی 2008-5877 پاییز 1398 دانشگاه تهران
مدیریت راهبردی دانش سازمانی 2645-4262 زمستان 1398 دانشگاه امام حسین (ع)
مدیریت رسانه 2423-4672 تیر 1398 مهدی قمصریان
مدیریت زنجیره تامین 2008-9198 تابستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
مدیریت سازمان های دولتی 2322-522X زمستان 1398 دانشگاه پیام نور
مدیریت سرمایه اجتماعی 2423-6071 زمستان 1398 دانشگاه تهران
مدیریت سلامت 2008-1227 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی ایران
مدیریت شهری 1607-2227 تابستان 1398 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
مدیریت صنعتی 2008-5885 پاییز 1398 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 2008-5877 eISSN: 2423-5342
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر بابک سهرابی
  سردبیر: دکتر علی اصغر پورعزت
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2008-1227 eISSN: 2008-1219
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا ملکی
  سردبیر: دکتر فرحناز صدوقی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 78 (زمستان 1398)
 • pISSN: 1607-2227
  فصلنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری
  صاحب امتیاز: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
  مدیر مسئول: مهندس هوشنگ خندان دل
  سردبیر: دکتر محمدرضا بمانیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال