فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف م)

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۴۳۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله مدیریت منابع انسانی پایدار پاییز و زمستان 1399 دانشگاه مازندران
نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش ?2383-1499 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه صنعتی شاهرود
فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی تابستان 1400 دانشگاه علوم انتظامی امین
نشریه مدیریت مهندسی و رایانش نرم 2538-2675 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه قم
فصلنامه مدیریت نظامی 1735-5699 زمستان 1399 دانشگاه افسری امام علی
مجله مدیریت نوآوری 2322-5386 تابستان 1400 موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
مجله مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی 2676-7112 تابستان 1400 دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
نشریه مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی 2717-4581 تابستان 1400 موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
نشریه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی 2423-5261 بهار و تابستان 1400 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه مدیریت و پژوهش های دفاعی 2008-6121 زمستان 1399 دانشگاه جامع امام حسین
مجله مدیریت و توسعه ورزش 2322-4800 بهار 1400 دانشگاه گیلان
نشریه مدیریت و چشم انداز آموزش 2716-9820 تابستان 1400 موسسه مدیریتی فکر نو اندیش
نشریه مدیریت ورزشی 2008-9341 تابستان 1400 دانشگاه تهران
مجله مدیریت کسب و کار 2252-0104 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
نشریه مدیریت کسب و کارهای بین المللی 2588-5057 تابستان 1400 دانشگاه تبریز
نشریه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان بهار 1400 سحر افخمی پور
نشریه مراقبت امروز 2228-7787 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی لرستان
نشریه مراقبت اورژانس پاییز 1396 انجمن علمی پرستاری ایران
مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا 2008-2800 تابستان 1400 دانشگاه بوعلی سینا
نشریه مراقبت سرطان بهار 1400 انجمن علمی پرستاری ایران
|
 • pISSN: 2252-0104 eISSN: 2383-2991
  فصلنامه مدیریت بازرگانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  مدیر مسئول: دکتر میرفیض فلاح شمس
  سردبیر: دکتر محمدابراهیم محمدپورزرندی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (تابستان 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال