فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف م)

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۳۷۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مدیریت مهندسی و رایانش نرم 2538-2675 بهار و تابستان 1398 دانشگاه قم
مدیریت نظامی 1735-5699 زمستان 1397 دانشگاه افسری امام علی (ع)
مدیریت نوآوری 2322-5386 بهار 1398 موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی 2423-5261 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
مدیریت و پژوهش های دفاعی 2008-6121 بهار و تابستان 1396 دانشگاه امام حسین (ع)
مدیریت و توسعه ورزش 2322-4800 بهار 1398 دانشگاه گیلان
مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت 2251-8886 بهار 1398 موسسه مطالعات بین المللی انرژی
مدیریت ورزشی 2008-9341 زمستان 1397 دانشگاه تهران
مذاهب اسلامی 2423-4044 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه ادیان و مذاهب
مراقبت اورژانس پاییز 1396 انجمن علمی پرستاری ایران
مراقبت سرطان تابستان 1398 انجمن علمی پرستاری ایران
مراقبتهای بالینی 1394 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
مرتع 2008-0891 تابستان 1398 انجمن مرتعداری ایران
مرتع و آبخیزداری 2008-5044 بهار 1398 دانشگاه تهران
مرتعداری 1395 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مرمت و معماری ایران 2345-3850 بهار و تابستان 1398 دانشگاه هنر اصفهان
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد 2251-7065 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مسائل اجتماعی ایران 2476-6933 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه خوارزمی
مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی 3151-2588 بهار 1398 وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران
مسکن و محیط روستا 2008-4994 بهار 1398 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
|
 • pISSN: 1735-5699
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه افسری امام علی (ع)
  مدیر مسئول: دکتر فتح الله رشیدزاده
  سردبیر: دکتر عباس خورشیدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 72 (زمستان 1397)
 • pISSN: 2322-5386
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
  مدیر مسئول: مهندس ابوطالب شفقت
  سردبیر: دکتر مهدی فشارکی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (بهار 1398)
 • pISSN: 2322-4800 eISSN: 2538-5348
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان
  مدیر مسئول: دکتر فرهاد رحمانی نیا
  سردبیر: دکتر رحیم رمضانی نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (بهار 1398)
 • pISSN: 2423-4044 eISSN: 2538-1547
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه ادیان و مذاهب
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سیدابوالحسن نواب
  سردبیر: دکتر محمدتقی دیاری بیدگلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 10 (پاییز و زمستان 1397)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: انجمن علمی پرستاری ایران
  مدیر مسئول: دکتر مسعود فلاحی خشکناب
  سردبیر: دکتر سقراط فقیه زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 3 (پاییز 1396)
 • فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی پرستاری ایران
  مدیر مسئول: دکتر مسعود فلاحی خشکناب
  سردبیر: دکتر فریبا برهانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (تابستان 1398)
 • فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی - پرستاری به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  مدیر مسئول: دکتر امیر جلالی
  سردبیر: دکتر کیقباد قدیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (1394)
 • pISSN: 2008-0891
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: انجمن مرتعداری ایران
  مدیر مسئول: دکتر مهدی بصیری، دکتر حسین ارزانی
  سردبیر: دکتر حسین آذرنیوند
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 2 (تابستان 1398)
 • دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر غلامعلی حشمتی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (1395)
 • pISSN: 2008-4994
  فصلنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری
  صاحب امتیاز: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محسن سرتیپی پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 165 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال