فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف م)

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۳۸۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مدیریت منابع انسانی در ورزش ?2383-1499 بهار و تابستان 1398 دانشگاه صنعتی شاهرود
مدیریت منابع در نیروی انتظامی پاییز 1398 دانشگاه علوم انتظامی امین
مدیریت مهندسی و رایانش نرم 2538-2675 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه قم
مدیریت نظامی 1735-5699 تابستان 1398 دانشگاه افسری امام علی (ع)
مدیریت نوآوری 2322-5386 پاییز 1398 موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی 2423-5261 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
مدیریت و پژوهش های دفاعی 2008-6121 بهار و تابستان 1397 دانشگاه امام حسین (ع)
مدیریت و توسعه ورزش 2322-4800 زمستان 1398 دانشگاه گیلان
مدیریت ورزشی 2008-9341 تابستان 1398 دانشگاه تهران
مدیریت کسب و کار 2252-0104 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مدیریت کسب و کارهای بین الملل 2588-5057 زمستان 1398 دانشگاه تبریز
مراقبت اورژانس پاییز 1396 انجمن علمی پرستاری ایران
مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا 2008-2800 مهر و آبان 1398 دانشگاه همدان
مراقبت سرطان پاییز 1398 انجمن علمی پرستاری ایران
مراقبتهای بالینی 1394 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
مرتع 2008-0891 زمستان 1398 انجمن مرتعداری ایران
مرتع و آبخیزداری 2008-5044 پاییز 1398 دانشگاه تهران
مرتعداری 1395 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مرمت و معماری ایران 2345-3850 پاییز 1398 دانشگاه هنر اصفهان
مرور سیستماتیک در علوم پزشکی تابستان 1396 دکتر مسعود فلاحی خشکناب
|
 • pISSN: 1735-5699
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه افسری امام علی (ع)
  مدیر مسئول: دکتر فتح الله رشیدزاده
  سردبیر: دکتر عباس خورشیدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 74 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2322-5386
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
  مدیر مسئول: مهندس ابوطالب شفقت
  سردبیر: دکتر مهدی فشارکی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 3 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2252-0104 eISSN: 2383-2991
  فصلنامه مدیریت بازرگانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  مدیر مسئول: دکتر میرفیض فلاح شمس
  سردبیر: دکتر محمدابراهیم محمدپورزرندی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (زمستان 1398)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: انجمن علمی پرستاری ایران
  مدیر مسئول: دکتر مسعود فلاحی خشکناب
  سردبیر: دکتر سقراط فقیه زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 3 (پاییز 1396)
 • فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی پرستاری ایران
  مدیر مسئول: دکتر مسعود فلاحی خشکناب
  سردبیر: دکتر فریبا برهانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 3 (پاییز 1398)
 • فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی - پرستاری به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  مدیر مسئول: دکتر امیر جلالی
  سردبیر: دکتر کیقباد قدیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (1394)
 • دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر غلامعلی حشمتی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (1395)
 • pISSN: 2345-3850 eISSN: 2538-2624
  فصلنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه هنر اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر فرهنگ مظفر
  سردبیر: دکتر احمد صالحی کاخکی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 19 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال