فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۲۷۳۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Archives of Iranian Medicine 1029-2977 Apr 2020 فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
Archives of Medical Laboratory Sciences Fall 2018 انجمن علمی جامعه آزمایشگاه
Archives of Neuroscience 2322-5769 Jul 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Archives Of Occupational Health 2588-3070 Jul 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Archives of Pediatric Infectious Diseases 2322-1828 Jul 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Archives of Razi Institute 0365-3439 Summer 2021 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
Archives of Trauma Research 2251-953X Apr-Jun 2021 دانشگاه علوم پزشکی کاشان
Journal of Arthropod-Borne Diseases 2322-1984 Mar 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Artificial Intelligence and Data Mining 2322-5211 Winter 2020 دانشگاه صنعتی شاهرود
Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering 2345-4652 Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
Arya Atherosclerosis 1735-3955 2021 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine & Biology 2322-5718 Summer and Autumn 2021 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Asia Pacific Journal of Medical Toxicology 2322-2611 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Asian journal of civil engineering 1563-0854 Dec 2017 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
Asian Journal of Green Chemistry 2588-5839 Summer 2021 دکتر سامی سجادی فر
Iranian Journal of Astronomy and Astrophysic 2322-4924 Autumn 2020 انجمن نجوم ایران
Auditory and Vestibular Research 2423-480X 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection 2383-0301 Mar 2021 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Dental Research 2008-7695 Jun 2021 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Environmental Health Engineering 2423-6292 Jun 2021 دانشگاه علوم پزشکی همدان
|
 • pISSN: 1029-2977 eISSN: 1735-3947
  ماهنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر ایرج فاضل
  سردبیر: دکتر رضا ملک زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و سوم شماره 4 (Apr 2020)
 • eISSN: 2322-5769
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر سید حسن امامی رضوی
  سردبیر: دکتر مجید سمیعی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 3 (Jul 2021)
 • pISSN: 2322-1828 eISSN: 2322-1836
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر عبدالله کریمی
  سردبیر: دکتر صدیقه رفیعی طباطبایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (Jul 2021)
 • pISSN: 0365-3439 eISSN: 2008-9872
  فصلنامه علمی مصوب دامپزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
  مدیر مسئول: دکتر علی اسحاقی
  سردبیر: دکتر رسول مدنی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتاد و ششم شماره 3 (Summer 2021)
 • pISSN: 2251-953X
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کاشان
  مدیر مسئول: اسماعیل فخاریان
  سردبیر: دکتر محمدرضا فاضل استرکی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Apr-Jun 2021)
 • pISSN: 1735-3955 eISSN: 2251-6638
  دوماهنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر نضال صراف زادگان
  سردبیر: دکتر معصومه صادقی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 81، 2021)
 • pISSN: 1563-0854 eISSN: 2522-011X
  دوماهنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  مدیر مسئول: دکتر محمد شکرچی زاده
  سردبیر: دکتر علی کاوه
  آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 8 (Dec 2017)
 • pISSN: 2423-480X
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر مهین صدایی
  سردبیر: دکتر مسعود متصدی زرندی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی‌ام شماره 3 (2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال