فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۲۲۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه اکوفیتو شیمی گیاهان دارویی 2322-3235 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
نشریه باستان شناسی ایران 2251-9548 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای 2251-6735 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
نشریه بوم شناسی علف های هرز 2283-1073 بهار و تابستان 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی 2423-7957 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
مجله بین المللی محاسبات و مدل سازی ریاضی 2228-6225 Autumn 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مجله بیولوژی کاربردی 2538-3434 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
مجله بیومکانیک ورزشی 2476-4906 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای 2228-5962 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست 2423-3846 بهار 1400 انجمن متخصصان محیط زیست ایران
فصلنامه پژوهش اجتماعی 2008-3726 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی 2008-1197 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
مجله پژوهش علف های هرز 2008-6563 بهار و تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
پژوهش نامه تاریخ 1735-8221 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
نشریه پژوهش ها و مطالعات علوم رفتاری 2228-7884 بهار 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
مجله پژوهش های اعتقادی کلامی 1735-9899 پاییز 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
فصلنامه پژوهش های بالینی دام های بزرگ 1735-9783 بهار 1394 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی 2008-5567 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجله پژوهش های جامعه شناختی 1735-5516 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
نشریه پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی 2383-0379 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال