فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه تهران

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۲۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 پاییز و زمستان 1397 دانشکده الهیات و معارف اسلامی
فلسفه 2008-1553 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تهران
فلسفه دین 2008-7063 پاییز 1398 دانشگاه تهران
فلسفه و کلام اسلامی 2008-9422 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
فیزیک زمین و فضا 2538-371X تابستان 1398 دانشگاه تهران
گردشگری شهری 2423-6926 تابستان 1398 دانشگاه تهران
مجله علوم دانشگاه تهران 1058-1016 تابستان 1389 دانشگاه تهران
محیط زیست طبیعی 2008-7764 تابستان 1398 دانشگاه تهران
محیط شناسی 1025-8620 تابستان 1398 دانشگاه تهران
مدیریت آب و آبیاری 2251-6298 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تهران
مدیریت بازرگانی 2008-5907 تابستان 1398 دانشگاه تهران
مدیریت دولتی 2008-5877 تابستان 1398 دانشگاه تهران
مدیریت سرمایه اجتماعی 2423-6071 تابستان 1398 دانشگاه تهران
مدیریت صنعتی 2008-5885 زمستان 1397 دانشگاه تهران
مدیریت فرهنگ سازمانی 2423-6942 تابستان 1398 دانشگاه تهران
مدیریت فناوری اطلاعات 2008-5893 Autumn 2018 دانشگاه تهران
مدیریت ورزشی 2008-9341 زمستان 1397 دانشگاه تهران
مرتع 2008-0891 تابستان 1398 انجمن مرتعداری ایران
مرتع و آبخیزداری 2008-5044 بهار 1398 دانشگاه تهران
مطالعات اوراسیای مرکزی 2008-0867 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 2008-7063 eISSN: 2423-6233
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا محمدرضایی
  سردبیر: دکتر محمد محمدرضایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال شانزدهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2008-5877 eISSN: 2423-5342
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر بابک سهرابی
  سردبیر: دکتر علی اصغر پورعزت
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2423-6942
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمود میرخلیلی، دکتر علیرضا محمدرضائی
  سردبیر: دکتر حسین خنیفر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2008-0891
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: انجمن مرتعداری ایران
  مدیر مسئول: دکتر مهدی بصیری، دکتر حسین ارزانی
  سردبیر: دکتر حسین آذرنیوند
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 2 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال