فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه تهران

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۳۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه زن در توسعه و سیاست 2538-3132 پاییز 1400 دانشگاه تهران
فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) 2538-3108 تابستان 1400 دانشگاه تهران
فصلنامه سیاست 1735-9678 تابستان 1400 دانشگاه تهران
فصلنامه سیاستگذاری عمومی 2538-5577 زمستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه شیلات 2008-5729 تابستان 1400 دانشگاه تهران
مجله علوم باغبانی ایران 2008-482X تابستان 1400 دانشگاه تهران
مجله علوم دامی ایران 2008-4773 زمستان 1398 دانشگاه تهران
مجله علوم دانشگاه تهران 1058-1016 تابستان 1389 دانشگاه تهران
فصلنامه علوم زیستی ورزشی 2008-9325 تابستان 1400 دانشگاه تهران
مجله علوم گیاهان زراعی ایران 2008-4811 پاییز 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه علوم کشاورزی ایران 1387 دانشگاه تهران
نشریه فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 پاییز و زمستان 1399 دانشکده الهیات و معارف اسلامی
نشریه فلسفه 2008-1553 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه فلسفه دین 2008-7063 تابستان 1400 دانشگاه تهران
مجله فلسفه و کلام اسلامی 2008-9422 بهار و تابستان 1400 دانشگاه تهران
فصلنامه فیزیک زمین و فضا 2538-371X تابستان 1400 دانشگاه تهران
نشریه گردشگری شهری 2423-6926 بهار 1400 دانشگاه تهران
نشریه محیط زیست طبیعی 2008-7764 بهار 1400 دانشگاه تهران
فصلنامه محیط شناسی 1025-8620 بهار 1400 دانشگاه تهران
مجله مدیریت آب و آبیاری 6298-2251 تابستان 1400 دانشگاه تهران
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال