فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات عمومی

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۲۴۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
حمل و نقل موسسه اطلاع رسانی و مطبوعاتی ترابر یار نوید (تین)
حکیم یزد احمد ابویی
حیوانات شگفت انگیز 1397 مجتبی سادات سرکی
خاطرات سیاسی پاییز 1397 احمد حکیمی پور
خانه بخت اسفند 1395 ندا عابد
خانه خوبان مرداد 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
خانواده سبز هرمز شجاعی مهر
خبر یزدا 1735-5648 1389 عذرا ذبیحی
خبرنامه انجمن ریاضی ایران تابستان 1397 انجمن ریاضی ایران
خبرنامه انجمن ویروس شناسی ایران زمستان 1380
خط خطی اردیبهشت 1395 کیارش زندی
خواندنی 1735-0433 خرداد و تیر 1398 ویدا صارمی نوری
خوشه شهریور 1392 نعمت الله زمانیان
داروگ مهر 1397 شرکت انتشارات فنی ایران
داستان شیراز زمستان 1397 مجید خادم
دانش یوگا خرداد و تیر 1398 سیدعبدالحمید موحدی نائینی
دانشمند 1011-3495 تیر 1398 موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
دنیای اسب زمستان 1397 مهندس سهیل یوسف نیا
دنیای بازی اسفند 1390 بابک نمازیان
دنیای تجارت مرداد و شهریور 1391 دنیای تجارت و گردشگری آریان
|
 • هفته نامه
  صاحب امتیاز: موسسه اطلاع رسانی و مطبوعاتی ترابر یار نوید (تین)
  مدیر مسئول: مسعود ذهبیون
  سردبیر: سلیمان محمدی
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: احمد ابویی
 • ماهنامه ویژه همسران
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
  مدیر مسئول: دکتر محمد دولتخواه
  سردبیر: محسن سیمایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 124 (مرداد 1398)
 • دوهفته نامه فرهنگی, اجتماعی, ورزشی
  صاحب امتیاز: هرمز شجاعی مهر
  مدیر مسئول: دکتر احمد اسماعیل تبار
 • pISSN: 1735-5648
  دوماهنامه
  صاحب امتیاز: عذرا ذبیحی
  مدیر مسئول: صمد محمد ابراهیم زاده سپاسگزار
  سردبیر: نصرالله سرمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31 (1389)
 • pISSN: 1735-0433
  ماهنامه اقتصادی, اجتماعی, سیاسی, پژوهشی, خبری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: ویدا صارمی نوری
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 104 (خرداد و تیر 1398)
 • ماهنامه اطلاعات و آموزش حفاظت از محیط زیست
  صاحب امتیاز: شرکت انتشارات فنی ایران
  مدیر مسئول: آرش قلمی فرد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 26 (مهر 1397)
 • دوهفته نامه خبری, تحلیلی, اقتصادی, فرهنگی, اجتماعی
  صاحب امتیاز: دنیای تجارت و گردشگری آریان
  مدیر مسئول: ابراهیم افراشته فر
  سردبیر: دومان سهند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 35 (مرداد و شهریور 1391)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال