فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۰۶۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
آموزش محیط زیست و توسعه پایدار 2322-3057 بهار 1398 دانشگاه پیام نور
آموزش و ارزشیابی 2345-6299 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
آموزش و توسعه منابع انسانی 2423-3277 بهار 1398 انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث 2538-4260 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه ایلام
آموزه های حدیثی پاییز و زمستان 1397 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوق کیفری 9351-2251 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوقی گواه بهار و تابستان 1397 دانشگاه امام صادق (ع)
آموزه های فقه مدنی 2251-936X بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فلسفه اسلامی 2251-9386 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های قرآنی 2251-9378 بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آینده پژوهی ایران 2423-6365 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی
آینده پژوهی دفاعی 2588-428x زمستان 1397 دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
آینده پژوهی مدیریت 1605-2749 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
آینه معرفت 2251-8010 بهار 1398 دانشگاه شهید بهشتی
آینه میراث 1561-9400 بهار و تابستان 1398 مرکز پژوهشی میراث مکتوب
آیین حکمت بهار 1398 دانشگاه باقرالعلوم
ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی 2228-6640 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی
احسن الحدیث بهار و تابستان 1396 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
اخلاق 2251-7898 زمستان 1397 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
اخلاق پژوهی 2476-3640 پاییز 1396 پژوهشگاه قرآن و حدیث
|
 • pISSN: 2345-6299 eISSN: 2476-5627
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
  مدیر مسئول: دکتر علی اصغر کوشافر
  سردبیر: دکتر سیدداوود حسینی نسب
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 45 (بهار 1398)
 • pISSN: 2423-3277
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
  مدیر مسئول: دکتر اباصلت خراسانی
  سردبیر: دکتر کوروش فتحی واجارگاه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (بهار 1398)
 • pISSN: 9351-2251
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام محمدباقر فرزانه، حجت الاسلام دکتر سیدحسن وحدتی شبیری
  سردبیر: دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 16 (پاییز و زمستان 1397)
 • pISSN: 2588-428x
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسین ولی وند زمانی
  سردبیر: دکتر محمود میرزمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (زمستان 1397)
 • pISSN: 1605-2749
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر عبدالله جاسبی
  سردبیر: دکتر ناصر میرسپاسی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی‌ام شماره 1 (بهار 1398)
 • pISSN: 2251-8010
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر حسن سعیدی
  سردبیر: دکتر محمدعلی شیخ
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 58 (بهار 1398)
 • فصلنامه علمی-پژوهشی حوزوی
  صاحب امتیاز: دانشگاه باقرالعلوم
  مدیر مسئول: دکتر شمس الله مریجی
  سردبیر: دکتر یارعلی کردفیروزجایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (بهار 1398)
 • pISSN: 2251-7898
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
  سردبیر: دکتر حبیب رضا ارزانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 4 (زمستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال