فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۲۳۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Teaching Language Skills 2008-8191 Winter 2020 دانشگاه شیراز
Technical and Vocational Education زمستان 1395 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Journal Of Tourism And Hospitality Research 2008-9562 Winter 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
World Sociopolitical Studies 2588-3119 Summer 2019 انجمن ایرانی مطالعات جهان
نشریه آراء 2717-1841 بهار 1399 دادگستری کل استان اصفهان
نشریه ‪ آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده‬ 2423-4850 بهار و تابستان 1398 دانشگاه کردستان
نشریه آفاق الحضاره الاسلامیه 1562-6822 الخریف و الشتاء 2020 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فصلنامه آفاق امنیت 2537-1857 بهار 1399 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه آفاق علوم انسانی 2538-4278 مهر 1399 دکتر سید امیر موسوی
نشریه آفاق مهر 1735-0379 تابستان و پاییز 1396 جامعه المصطفی العالمیه
فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا 2538-5739 تابستان 1399 دانشگاه گلستان
دو فصلنامه آمایش سرزمین 2008-7047 بهار و تابستان 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه آمایش محیط 2008-613X تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
مجله آموزش پژوهی 2588-4182 تابستان 1399 دانشگاه فرهنگیان
مجله آموزش تربیت بدنی 2322-2603 بهار و تابستان 1393 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
فصلنامه آموزش در علوم انتظامی 2382-9613 تابستان 1399 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
دوفصلنامه آموزش در علوم انسانی پاییز و زمستان 1395 جهاد دانشگاهی
نشریه آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی 2645-3428 شهریور 1399
مجله آموزش عالی ایران پاییز 1398 انجمن آموزش عالی ایران
نشریه آموزش علوم دریایی 2538-3655 تابستان 1399 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
|
 • pISSN: 2588-3119 eISSN: 2588-3127
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی مطالعات جهان
  مدیر مسئول: دکتر سید سعیدرضا عاملی
  سردبیر: محمد سمیعی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2537-1857 eISSN: 2645-5250
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی برزنونی
  سردبیر: دکتر سید یحیی صفوی همامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال