فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۰۸۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
آموزش تربیت بدنی 2322-2603 بهار و تابستان 1393 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
آموزش در علوم انتظامی 2382-9613 زمستان 1398 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
آموزش در علوم انسانی پاییز و زمستان 1395 جهاد دانشگاهی
آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی 2645-3428 اسفند 1397
آموزش عالی پاییز 1397 انجمن آموزش عالی ایران
آموزش علوم دریایی 2538-3655 تابستان 1398 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
آموزش محیط زیست و توسعه پایدار 2322-3057 تابستان 1398 دانشگاه پیام نور
آموزش و توسعه منابع انسانی 3277-2423 بهار 1398 انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث 2538-4260 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه ایلام
آموزه های حدیثی پاییز و زمستان 1397 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوق کیفری 9351-2251 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوقی گواه بهار و تابستان 1397 دانشگاه امام صادق (ع)
آموزه های فقه مدنی 2251-936X بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فلسفه اسلامی 2251-9386 بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های قرآنی 2251-9378 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آینده پژوهی ایران 2423-6365 بهار و تابستان 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی
آینده پژوهی دفاعی 2588-428X بهار 1398 دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
آینده پژوهی مدیریت 1605-2749 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
آینه معرفت 2251-8010 تابستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
آینه میراث 1561-9400 بهار و تابستان 1398 مرکز پژوهشی میراث مکتوب
|
 • pISSN: 2538-3655
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
  مدیر مسئول: دکتر پیمان جعفری طهرانی
  سردبیر: دکتر سیدمحمد میرکمالی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (تابستان 1398)
 • pISSN: 3277-2423 eISSN: 2476-6488
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
  مدیر مسئول: دکتر اباصلت خراسانی
  سردبیر: دکتر کوروش فتحی واجارگاه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (بهار 1398)
 • pISSN: 9351-2251
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام محمدباقر فرزانه، حجت الاسلام دکتر سیدحسن وحدتی شبیری
  سردبیر: دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 16 (پاییز و زمستان 1397)
 • pISSN: 2588-428X eISSN: 2645-7172
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسین ولی وندزمانی
  سردبیر: دکتر محمود میرزمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 12 (بهار 1398)
 • pISSN: 2251-8010
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر حسن سعیدی
  سردبیر: دکتر محمدعلی شیخ
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 59 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال