فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فقه و حقوق

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۲۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه فقه و حقوق خانواده 2538-5291 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه امام صادق
نشریه فقه و حقوق خصوصی بهار و تابستان 1399 دانشگاه شهید مطهری
نشریه فقه و حقوق نوین 2717-1469 تابستان 1400 دکتر عبدالله علیزاده
فصلنامه فقه و حقوق کیفری بهار 1400 سید مرتضی موسوی تبار
نشریه فقه و سیاست پاییز 1399 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
نشریه فقه و قضا پاییز و زمستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 پاییز و زمستان 1399 دانشکده الهیات و معارف اسلامی
نشریه فقه، حقوق و علوم جزا 2538-3787 تابستان 1400 دکتر مسعود گایینی
فصلنامه قانون یار 2538-3701 بهار 1400 دکتر بهنام اسدی
نشریه قرآن، فقه و حقوق اسلامی پاییز و زمستان 1399 انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه
نشریه قضاوت تابستان 1399 مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
نشریه گفتمان حقوقی بهار و تابستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
فصلنامه حقوقی گواه بهار و تابستان 1388 دانشگاه امام صادق
فصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامی 2251-6272 بهار و تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فصلنامه مدرس علوم انسانی 1605-9689 زمستان 1389 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های حقوق تطبیقی) 2251-6751 بهار 1400 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه مصباح الفقاهه 2676-458X بهار و تابستان 1399 معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان
فصلنامه مطالعات اسلامی 1010-4992 تابستان 1387 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه مطالعات اصول فقه امامیه 2476-4345 پاییز و زمستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه مطالعات تطبیقی فقه و اصول بهار و تابستان 1398 دانشگاه کردستان
|
 • دوفصلنامه به زبان فارسی, عربی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر نجف لکزایی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (پاییز 1399)
 • فصلنامه خبری و آموزشی
  صاحب امتیاز: مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
  مدیر مسئول: احسان مظفری
  سردبیر: دکتر محمود قیوم زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 102 (تابستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال