فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فقه و حقوق

ردیف ۸۱ تا ۹۲ از ۹۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله مطالعات حقوق تطبیقی 1735-496X پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 زمستان 1398 دانشگاه تهران
نشریه مطالعات حقوق عمومی 2423-8120 تابستان 99 دانشگاه تهران
نشریه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی 2588-560X پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوقی 2008-7926 زمستان 1398 دانشگاه شیراز
فصلنامه مطالعات سیاسی 2008-3122 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
دو فصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق 2811-2345 پاییز و زمستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
مجله مطالعات فقه امامیه 2476-4337 بهار و تابستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
مجله مطالعات فقه تربیتی 2476-4353 بهار و تابستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 بهار و تابستان 1399 دانشگاه سمنان
نشریه مطالعات فقهی و حقوقی زن و خانواده پاییز و زمستان 1397 دانشگاه ادیان و مذاهب
نامه صدوق بهار 1398 محمد صدوقی
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال