فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مدیریت

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۰۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مدیریت نظامی 1735-5699 تابستان 1398 دانشگاه افسری امام علی (ع)
مدیریت نوآوری 2322-5386 پاییز 1398 موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
مدیریت و پژوهش های دفاعی 2008-6121 بهار و تابستان 1397 دانشگاه امام حسین (ع)
مدیریت کسب و کار 2252-0104 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مدیریت کسب و کارهای بین الملل 2588-5057 زمستان 1398 دانشگاه تبریز
مطالعات اجتماعی گردشگری پاییز و زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
مطالعات رفتار سازمانی 3456-6452 پاییز 1398 انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
مطالعات رفتار مصرف کننده 2383- 4145 بهار و تابستان 1398 دانشگاه کردستان
مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) 2251-8037 زمستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی 2383-0028 زمستان 1398 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
مطالعات مدیریت ترافیک 2008-4005 تابستان 1398 دانشگاه علوم و فنون راهنمایی و رانندگی
مطالعات مدیریت دولتی ایران ?2676-6256 تابستان 1398 انجمن علمی مدیریت دولتی ایران
مطالعات مدیریت راهبردی 2228-6853 پاییز 1398 انجمن مطالعات راهبردی
مطالعات مدیریت صنعتی 2251-8029 زمستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
مطالعات مدیریت گردشگری 2322-3294 تابستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند 1735-112x زمستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
مطالعات منابع انسانی بهار 1398 دانشکده علوم و فنون هوایی شهید ستاری
مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری 2588-624X پاییز 1398 مهندس جواد دلجوی شهیر
مطالعات کمی در مدیریت تابستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
نظارت و بازرسی 2383-4463 تابستان 1398 بازرسی کل ناجا
|
 • pISSN: 1735-5699
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه افسری امام علی (ع)
  مدیر مسئول: دکتر فتح الله رشیدزاده
  سردبیر: دکتر عباس خورشیدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 74 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2322-5386
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
  مدیر مسئول: مهندس ابوطالب شفقت
  سردبیر: دکتر مهدی فشارکی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 3 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2252-0104 eISSN: 2383-2991
  فصلنامه مدیریت بازرگانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  مدیر مسئول: دکتر میرفیض فلاح شمس
  سردبیر: دکتر محمدابراهیم محمدپورزرندی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2008-4005
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم و فنون راهنمایی و رانندگی
  مدیر مسئول: دکتر رضا جوادیان
  سردبیر: دکتر محمود صفارزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 53 (تابستان 1398)
 • فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشکده علوم و فنون هوایی شهید ستاری
  مدیر مسئول: دکتر حسن محجوب
  سردبیر: دکتر فرج الله ره نورد آهن
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31 (بهار 1398)
 • pISSN: 2383-4463
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: بازرسی کل ناجا
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی نوری نژاد
  سردبیر: دکتر سیدمحمد اعرابی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 48 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال