فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مدیریت

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۲۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه مدیریت توسعه و تحول بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مجله مدیریت تولید و عملیات 2251-6409 پاییز 1399 دانشگاه اصفهان
دو فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی 2345-5713 پاییز و زمستان 1399 پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
فصلنامه مدیریت دولتی 2008-5877 پاییز 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی 2645-4262 بهار 1400 دانشگاه جامع امام حسین
فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی 2322-522X تابستان 1400 دانشگاه پیام نور
مجله مدیریت سرمایه اجتماعی 2423-6071 بهار 1399 دانشگاه تهران
نشریه مدیریت صنعتی 2008-5885 زمستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه مدیریت صنعتی 2008-9007 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
فصلنامه مدیریت عملیات خدمات 3540-2676 بهار 1398 موسسه آموزش عالی راهبرد شمال
فصلنامه مدیریت فراگیر 2476-5996 تابستان 1398 دکتر فرشته داوری
نشریه مدیریت فردا 2228-6047 زمستان 1399 مرکز پژوهشی مدیریت راهبردی فردا
مجله مدیریت فرهنگ سازمانی 2423-6942 تابستان 1400 دانشگاه تهران
فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات 2008-5893 Spring 2021 دانشگاه تهران
مجله مدیریت منابع انسانی پایدار پاییز و زمستان 1399 دانشگاه مازندران
فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت 2251-8886 پاییز 1399 موسسه مطالعات بین المللی انرژی
فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی بهار 1400 دانشگاه علوم انتظامی امین
فصلنامه مدیریت نظامی 1735-5699 پاییز 1399 دانشگاه افسری امام علی
مجله مدیریت نوآوری 2322-5386 زمستان 1398 موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
مجله مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی 2676-7112 بهار 1400 دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
|
 • pISSN: 2008-9007
  فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
  مدیر مسئول: دکتر بهروز زارعی
  سردبیر: دکتر منصور خاکسار
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (بهار 1400)
 • pISSN: 2228-6047 eISSN: 2228-6047
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی مدیریت راهبردی فردا
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا علی احمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 65 (زمستان 1399)
 • pISSN: 1735-5699
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه افسری امام علی
  مدیر مسئول: دکتر فتح الله رشیدزاده
  سردبیر: دکتر عباس خورشیدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 79 (پاییز 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال