فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مدیریت

ردیف ۸۱ تا ۹۹ از ۹۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مدیریت نوآوری 2322-5386 بهار 1398 موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
مدیریت و پژوهش های دفاعی 2008-6121 بهار و تابستان 1396 دانشگاه امام حسین (ع)
مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت 2251-8886 بهار 1398 موسسه مطالعات بین المللی انرژی
مطالعات اجتماعی گردشگری بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
مطالعات رفتار سازمانی 3456-6452 بهار 1398 انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) 1735-112x زمستان 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی 2383-0028 بهار 1398 معاونت تربیت و آموزش ناجا
مطالعات مدیریت ترافیک 2008-4005 زمستان 1397 دانشگاه علوم و فنون راهنمایی و رانندگی
مطالعات مدیریت دولتی ایران X606-2676 تابستان 1398 انجمن علمی مدیریت دولتی ایران
مطالعات مدیریت راهبردی 2228-6853 بهار 1398 انجمن مطالعات راهبردی
مطالعات مدیریت صنعتی 2251-8029 بهار 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
مطالعات مدیریت گردشگری 2322-3294 تابستان 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند 1735-112x بهار 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
مطالعات منابع انسانی زمستان 1397 دانشکده علوم و فنون هوایی شهید ستاری
مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری 2588-624X تابستان 1398 جواد دلجوی شهیر
مطالعات کمی در مدیریت تابستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
منابع انسانی ناجا 2008-904x تابستان 1397 مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
نظارت و بازرسی 2383-4463 تابستان 1397 بازرسی کل ناجا
کاوش های مدیریت بازرگانی 2645-386X پاییز و زمستان 1397 دانشگاه یزد
|
 • pISSN: 2322-5386
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
  مدیر مسئول: مهندس ابوطالب شفقت
  سردبیر: دکتر مهدی فشارکی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (بهار 1398)
 • pISSN: 2008-4005
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم و فنون راهنمایی و رانندگی
  مدیر مسئول: دکتر رضا جوادیان
  سردبیر: دکتر محمود صفارزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 51 (زمستان 1397)
 • pISSN: 2251-8029 eISSN: 2476-602X
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر لعیا الفت
  سردبیر: دکتر مقصود امیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (بهار 1398)
 • فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشکده علوم و فنون هوایی شهید ستاری
  مدیر مسئول: دکتر حسن محجوب
  سردبیر: دکتر فرج الله ره نورد آهن
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30 (زمستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال