فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مدیریت

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۱۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه مدیریت فردا 2228-6047 بهار 1399 مرکز پژوهشی مدیریت راهبردی فردا
مجله مدیریت فرهنگ سازمانی 2423-6942 تابستان 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات 2008-5893 Summer 2020 دانشگاه تهران
مجله مدیریت منابع انسانی پایدار بهار و تابستان 1399 دانشگاه مازندران
فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت 2251-8886 تابستان 1399 موسسه مطالعات بین المللی انرژی
فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی بهار 1399 دانشگاه علوم انتظامی امین
فصلنامه مدیریت نظامی 1735-5699 زمستان 1398 دانشگاه افسری امام علی
مجله مدیریت نوآوری 2322-5386 زمستان 1398 موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
مجله مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی 2676-7112 بهار 1399 دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
نشریه مدیریت و پژوهش های دفاعی 2008-6121 بهار و تابستان 1397 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه مدیریت و چشم انداز آموزش 2716-9820 تابستان 1399 موسسه مدیریتی فکر نو اندیش
مجله مدیریت کسب و کار 2252-0104 تابستان1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
نشریه مدیریت کسب و کارهای بین المللی 2588-5057 بهار 1399 دانشگاه تبریز
نشریه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان بهار 1399 سحر افخمی پور
نشریه مطالعات اجتماعی گردشگری پاییز و زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی 3456-6452 تابستان 1399 انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
مجله مطالعات رفتار مصرف کننده 2383- 4145 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه کردستان
فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) 2251-8037 تابستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی 2383-0028 تابستان 1399 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک 2008-4005 بهار 1399 دانشگاه علوم و فنون راهنمایی و رانندگی
|
 • pISSN: 2228-6047 eISSN: 2228-6047
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی مدیریت راهبردی فردا
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا علی احمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 62 (بهار 1399)
 • pISSN: 2252-0104 eISSN: 2383-2991
  فصلنامه مدیریت بازرگانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  مدیر مسئول: دکتر میرفیض فلاح شمس
  سردبیر: دکتر محمدابراهیم محمدپورزرندی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (تابستان1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال