فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم پایه

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۸۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران 5748-2345 پاییز و زمستان 1398 انجمن مهندسی صوتیات ایران
نشریه اندیشه آماری 1026-8944 پاییز و زمستان 1398 انجمن آمار ایران
فصلنامه انسان و محیط زیست 1562-5532 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز 2538-1652 اردیبهشت 1399 شرکت ملی نفت ایران
فصلنامه ایمنی زیستی تابستان 1395 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
فصلنامه ایمنی زیستی تابستان 1397 انجمن ایمنی زیستی ایران
نشریه بررسی های آمار رسمی ایران 2008-5214 پاییز و زمستان 1397 پژوهشکده آمار (مرکز آمار ایران)
مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران 1726-3689 زمستان 1398 انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
فصلنامه بوم شناسی آبزیان 2751-2322 پاییز 1398 دانشگاه هرمزگان
مجله بین المللی محاسبات و مدل سازی ریاضی 2228-6225 Fall 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست 2423-3846 زمستان 1396 انجمن متخصصان محیط زیست ایران
نشریه پترولوژی 2228-5210 پاییز 1398 دانشگاه اصفهان
نشریه پژوهش سیستم های بس ذره ای 2322-231X زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله پژوهش فیزیک ایران 1682-6957 زمستان 1398 انجمن فیزیک ایران
فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی 2008-7888 تابستان 1399 دانشگاه اصفهان
مجله پژوهش های دانش زمین 2008-8299 تابستان 1399 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی 2476-5007 بهار و تابستان 1399 دانشگاه صنعتی شاهرود
مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران) 2383-2738 زمستان 1398 انجمن زیست شناسی ایران
مجله پژوهش های عمران و محیط زیست 2476-406X بهار و تابستان 1398 دانشگاه قم
نشریه پژوهش های نوین فیزیک 2588-493X پاییز و زمستان 1397 دانشگاه خوارزمی
|
 • pISSN: 2228-5210 eISSN: 2322-2182
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر سید محسن طباطبایی منش
  سردبیر: دکتر قدرت ترابی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال