فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم پایه

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۷۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پایداری، توسعه و محیط زیست 2423-3846 زمستان 1396 انجمن متخصصان محیط زیست ایران
پترولوژی 2228-5210 بهار 1398 دانشگاه اصفهان
پژوهش سیستم های بس ذره ای 2322-231X تابستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
پژوهش فیزیک ایران 1682-6957 تابستان 1398 انجمن فیزیک ایران
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی 2008-7888 پاییز 1398 دانشگاه اصفهان
پژوهش های دانش زمین 2008-8299 پاییز 1398 دانشگاه شهید بهشتی
پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی 2476-5007 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه صنعتی شاهرود
پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران) 2383-2738 تابستان 1398 انجمن زیست شناسی ایران
پژوهش های عمران و محیط زیست 2476-406X پاییز و زمستان 1397 دانشگاه قم
پژوهش های نوین در ریاضی (علوم پایه سابق) 2588-588X مهر وآبان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
پژوهش های نوین فیزیک 2588-493X پاییز و زمستان 1397 دانشگاه خوارزمی
پژوهش های کاربردی در شیمی 1735-9937 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
پژوهشنامه آفریقا پاییز 1388 دانشگاه تربیت مدرس
پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران) 2383-2614 تابستان 1398 انجمن زیست شناسی ایران
پژوهشهای ریاضی 2588-2546 بهار و تابستان 1399 دانشگاه خوارزمی
پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 2383-2592 پاییز 1398 انجمن زیست شناسی ایران
پژوهشهای محیط زیست 2008-9597 پاییز و زمستان 1397 انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم پایه) سال1387 دانشگاه اصفهان
تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی 2228-5458 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
تاکسونومی و بیوسیستماتیک 2008-8906 پاییز 1397 دانشگاه اصفهان
|
 • pISSN: 2228-5210 eISSN: 2322-2182
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحسن طباطبایی منش
  سردبیر: دکتر قدرت ترابی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 37 (بهار 1398)
 • pISSN: 2008-8299 eISSN: 2588-5898
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر جواد اطاعت
  سردبیر: دکتر محمدحسین آدابی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال