فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم پایه

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۹۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of science and Technology (A: Siences) 1028-6276 Autumn 2015 دانشگاه شیراز
Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran 1016-1104 Winter 2021 دانشگاه تهران
Journal of Statistical Research of Iran 1735-1294 پاییز و زمستان 1397 پژوهشکده آمار
The Iranian Journal of Botany 1029-788X 1398 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
Journal of Iranian Statistical Society 1726-4057 آبان 1398 انجمن آمار ایران
Journal of the Persian Gulf (Marine Science) 2008-7985 2018 انجمن علوم و فنون دریایی ایران
Journal of Theoretical and Applied Physics 2251-7227 December 2011 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Theory of Approximation and Applications 1735-8337 Winter and Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Transactions on Combinatorics 2251-8657 March 2020 دانشگاه اصفهان
Trends in Phytochemical Research 2588-3631 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
Journal of Wildlife and Biodiversity 2588-3526 Spring 2020 دانشگاه اراک
نشریه افق های نوین در شیمی زمستان 1399 نگین شیخی
فصلنامه اقیانوس شناسی 1562-1057 پاییز 1399 موسسه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران 5748-2345 پاییز و زمستان 1399 انجمن مهندسی صوتیات ایران
نشریه اندیشه آماری 1026-8944 پاییز و زمستان 1399 انجمن آمار ایران
فصلنامه انسان و محیط زیست 1562-5532 پاییز 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز 2538-1652 فروردین 1400 شرکت ملی نفت ایران
فصلنامه ایمنی زیستی پاییز 1397 انجمن ایمنی زیستی ایران
نشریه بررسی های آمار رسمی ایران 2008-5214 پاییز و زمستان 1398 پژوهشکده آمار
مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران 1726-3689 زمستان 1398 انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
|
 • pISSN: 1029-788X eISSN: 2383-1685
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
  مدیر مسئول: دکتر عادل جلیلی
  سردبیر: دکتر زیبا جم زاد
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و پنجم شماره 2 (1398)
 • pISSN: 2008-7985
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علوم و فنون دریایی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا بنازاده ماهانی
  سردبیر: دکتر شهربانو عریان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31 (2018)
 • pISSN: 2251-7227 eISSN: 2251-7235
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر محمود قرآن نویس
  سردبیر: دکتر داوود درانیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 3 (December 2011)
 • pISSN: 1562-1057 eISSN: 2476-6755
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
  مدیر مسئول: دکتر بهروز ابطحی
  سردبیر: دکتر احمد سواری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 43 (پاییز 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال