فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم پایه

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۲۰۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Physical Chemistry & Electrochemistry 2008-9228 2017 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
Physical Chemistry Research 2383-093X Spring 2020 انجمن شیمی ایران
Iranian Journal of Plant Physiology 2155-8221 Summer 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
Pollution 2383-451X Summer 2021 دانشگاه تهران
Progress in Biological Sciences 1016-1058 Winter and Spring 2017 دانشگاه تهران
Radiation Physics and Engineering 2645-6397 Spring 2021 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Sahand Communications in Mathematical Analysis 2322-5807 Summer 2021 دانشگاه مراغه
International Journal of Science 1016-1058 2000 دانشگاه تهران
Iranian Journal of science and Technology (A: Siences) 1028-6276 Autumn 2015 دانشگاه شیراز
Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran 1016-1104 Summer 2021 دانشگاه تهران
Journal of Statistical Research of Iran 1735-1294 پاییز و زمستان 1398 پژوهشکده آمار
The Iranian Journal of Botany 1029-788X Winter and Spring 2021 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
Journal of Iranian Statistical Society 1726-4057 Autumn 2020 انجمن آمار ایران
Journal of the Persian Gulf (Marine Science) 2008-7985 Winter 2018 انجمن علوم و فنون دریایی ایران
Journal of Theoretical and Applied Physics 2251-7227 December 2011 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Theory of Approximation and Applications 1735-8337 Winter and Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Transactions on Combinatorics 2251-8657 Sep 2021 دانشگاه اصفهان
Trends in Phytochemical Research 2588-3631 Summer 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
Journal of Wildlife and Biodiversity 2588-3526 Summer 2021 دانشگاه اراک
نشریه افق های نوین در شیمی بهار 1400 نگین شیخی
|
 • pISSN: 2383-093X
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن شیمی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسن به نژاد
  سردبیر: دکتر علی حیدرپاک یاری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (Spring 2020)
 • pISSN: 2383-451X eISSN: 2383-4501
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر مجتبی اردستانی
  سردبیر: دکتر عبدالرضا کرباسی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 3 (Summer 2021)
 • pISSN: 1016-1058
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا نوری دلویی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (2000)
 • pISSN: 2008-7985
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علوم و فنون دریایی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا بنازاده ماهانی
  سردبیر: دکتر شهربانو عریان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (Winter 2018)
 • pISSN: 2251-7227 eISSN: 2251-7235
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر محمود قرآن نویس
  سردبیر: دکتر داوود درانیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 3 (December 2011)
 • pISSN: 2251-8657 eISSN: 2251-8665
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا عبداللهی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 3 (Sep 2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال